Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktivity projektu

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2024 (program Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů)

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 18. srpna 2023 výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2024, čj. 28424/2023-UVCR (dále jen „výzva k podání žádosti“).

celý text zprávy

Proběhlo jednání Pracovní skupiny k porodnictví: skupina se bude podílet na přípravě nové Koncepce péče o matku a dítě

V pondělí 20. března 2023 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny k porodnictví v novém funkčním období a složení. Skupinu přišla na jednání osobně podpořit i Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, a náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Ústředním bodem programu byl plán přípravy Koncepce péče o matku a dítě. Skupina rovněž probírala novinky z Národního registru reprodukčního zdraví a téma nedostupnosti screeningových vyšetření v porodnici pro děti dříve propuštěné z péče v rámci tzv. ambulantního porodu. Na jednání byl také představen vyvíjený evaluační nástroj Evropské sítě porodních domů a center.

celý text zprávy

Výbor projednal Plán práce na roky 2023-2024 a podpořil návrhy směrnic o normách pro orgány pro rovné zacházení

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 jednal Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Výbor“). Jednalo se o první zasedání Výboru v tomto roce.

celý text zprávy

Mezinárodní workshop za účasti kapacit z WHO ke sběru dat nutných ke zlepšení poporodní péče, výživy kojenců a malých dětí

(Aktualizováno 13. 1. 2023) Dne 8. prosince 2022 proběhl online mezinárodní workshop ke sběru dat nutných ke zlepšení poporodní péče, výživy kojenců a malých dětí, organizovaný Odborem rovnosti žen a mužů Úřadem vlády v návaznosti na opatření ve vládní Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 a usnesení vlády č. 931 ze dne 23. srpna 2021 týkající se důsledné implementace programu WHO a UNICEF Baby-Friendly Hospital Initiative 2018 (dále jen „BfHI“). Akce byla koncipována jako ryze odborná, uzavřená, bez komerčního vlivu a účastnili se jí jak zástupci a zástupkyně domácích relevantních institucí a organizací, tak i kapacity ze Světové zdravotnické organizace z ústředí v Ženevě a z evropské pobočky.

celý text zprávy

TZ: Nová směrnice o transparentnosti odměňování posílí vymahatelnost práva na rovnou odměnu a pomůže snížit mzdovou diskriminaci žen

Praha, 22. prosince 2022 – V rámci českého předsednictví Radě EU byla dne 21. prosince 2022 schválena směrnice o transparentnosti odměňování. Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v EU činí 13 % v neprospěch žen. České ženy v roce 2021 vydělávaly v průměru o 6 500 Kč méně než muži. Výzkumy ukazují, že část tohoto rozdílu tvoří mzdová diskriminace, kdy ženy jsou za práci stejné hodnoty odměňovány hůře než muži. Směrnice na to reaguje a posiluje vymahatelnost práva na rovnou odměnu. Návrh směrnice proto patřil k prioritám českého předsednictví v rámci Rady EPSCO. Vyjednávací tým vedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Vláda ČR zároveň 21. prosince 2022 schválila Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023–2026. Je to vůbec poprvé, co se vláda ČR zavázala tzv. gender pay gap řešit v samostatném dokumentu.

celý text zprávy

Výbor projednal první návrh navazujícího Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Výbor“). Jednalo se o čtvrté zasedání Výboru v tomto roce.

celý text zprávy

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

celý text zprávy

TZ: Priority českého předsednictví na jednání Rady EPSCO v oblasti rovnosti žen a mužů naplněny

Praha, 9. prosince 2022 – Dne 8. prosince 2022 se konalo jednání Rady EPSCO (Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, část zaměstnanost a sociální politika). Radu v rámci českého předsednictví vedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ministři a ministryně zde mimo jiné schválili závěry o genderové rovnosti v narušených ekonomikách se zaměřením na mladou generaci. Přijali také doporučení týkající se přístupu k cenově dostupné, vysoce kvalitní dlouhodobé péči a předškolního vzdělávání a péče (revize tzv. barcelonských cílů) a dosáhli politické dohody u doporučení o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění.

celý text zprávy

Vyhlášení vítězů 16. ročníku soutěže Úřad na cestě k rovnosti

Dne 1. prosince proběhlo na Úřadu vlády ČR slavnostní vyhlášení vítězů a vítězek již 16. ročníku soutěže Úřad na cestě k rovnosti 2022. Vítěznými městy se letos staly Květnice, Starý Plzenec, Prostějov, za krajské úřady Magistrát hl. m. Prahy.

celý text zprávy

Výbor přijal podnět ke sjednocení podmínek čerpání mateřské a rodičovské dovolené u zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné správy vyslaných do zahraničí

V pondělí 21. listopadu 2022 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

TZ: Genderové nerovnosti v české společnosti stále přetrvávají. Jejich řešení je prioritou zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Praha, 14. listopadu 2022 – Česká republika se v rámci Indexu rovnosti žen a mužů za rok 2022 umístila na 23. místě z 27 zemí EU. Vyplývá to z výsledků Indexu rovnosti žen a mužů za rok 2022. Největším problémem v ČR je podle Indexu absence žen v rozhodovacích pozicích a nerovnosti na trhu práce. V důsledku dopadů ruské agrese na Ukrajině, rostoucí inflace a energetické chudoby, je třeba řešit také ekonomické nerovnosti a sociální aspekt úsporných opatření.

celý text zprávy

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života diskutoval návrh novely zákoníku práce týkající se sladění profesního a osobního života

V pondělí, 7. 11. 2022, zasedal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o první jednání Výboru v novém složení. Výbor diskutoval především transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (dále jako „směrnice WLB“). V rámci tohoto bodu se Výbor zabýval zejména návrhem novely zákoníků práce, který směrnici WLB částečně transponuje. V oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr novela navrhuje nárok na dovolenou, nebo mechanismy pro přechod na jistější formy práce. Návrh novely zákona upravuje také náležitosti výkonu práce z domova, jako je paušalizace nákladů, nebo podmínky nároku. Dle MPSV lze však předpokládat, že tyto parametry doznají na základě meziresortního připomínkového řízení dalších změn. Návrhem novely by se měla zabývat tripartita dne 14. 11. 2022. Členstvo Výboru zvlášť uvítalo úpravu, dle které by zaměstnavatelé měli písemně odůvodnit případné zamítnutí žádosti o kratší pracovní dobu, jinou vhodnou úpravu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby, o výkon práce na dálku anebo žádosti o obnovu původních pracovních podmínek. Na potřebnost písemného odůvodnění vážných provozních důvodů Výbor dlouhodobě upozorňuje.

celý text zprávy

Pracovní setkání s rezortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů k tématu podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů

Dne 1. listopadu 2022 uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů pracovní setkání k naplňování usnesení vlády ČR ze dne 23. května 2016 č. 466. Akce se zúčastnili rezortní koordinátoři a koordinátorky rovnosti žen a mužů.

celý text zprávy

Projekt Úřadu vlády ČR na zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí vyhrál 1. cenu SDG 2022 v kategorii Diverzita, rovnost a inkluze

Ve čtvrtek 13. října se v Národním muzeu uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku Cen SDGs o nejlepší udržitelné projekty roku 2022. Asociace společenské odpovědnosti v nich ocenila nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v České republice. Projekt Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí Úřadu vlády ČR, který spolufinancují Norské fondy, vyhrál první cenu SDG 2022 v kategorii Diverzita, rovnost a inkluze.

celý text zprávy

Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila vládě legislativní změny k důslednější ochraně obětí domácího a sexuálního násilí

Ve čtvrtek 22. září 2022 proběhlo druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání rady bylo tematicky zaměřeno na problematiku domácího a sexuálního násilí. Hlavními body programu byly návrh legislativních změn v oblasti ochrany před domácím násilím a změna trestněprávní definice znásilnění.

celý text zprávy

On-line seminář pro žadatele o dotaci v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2023

Dne 19. září 2022 proběhl on-line semináře pro žadatele o dotaci v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2023.

celý text zprávy

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 (program Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů)

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 (program Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů)

celý text zprávy

Manuál 15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran a hnutí

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Fórem 50 % aktualizoval manuál „15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran a hnutí“. Cílem manuálu je poskytnout českým stranám a hnutím napříč politickým spektrem konkrétní doporučení a osvědčené nástroje, jak podpořit větší zapojení žen do politiky.

celý text zprávy

Zpráva za rok 2021 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022

Vláda dnes 20. července 2022 projednala Zprávu za rok 2021 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 (dále jako „Akční plán“). Zpráva obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí za využití dostupných statistických údajů a odborných studií a vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu.

celý text zprávy

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích se zabýval problematikou násilí na ženách v politice

V pátek 24. června 2022 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o jeho druhé zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách přijal podnět k odškodňování obětí a zahájil přípravu Akčního plánu

Ve čtvrtek 23. června 2022 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Rada vlády pro rovnost žen a mužů v novém složení diskutovala o svých prioritách

Na svém prvním jednání v novém funkčním období dne 7. června 2022 diskutovala Rada vlády pro rovnost žen a mužů své priority na letošní a příští rok. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady.

celý text zprávy

Proběhlo jednání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Ve čtvrtek, 26. května 2022 se uskutečnilo první zasedání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“) v tomto roce. Výbor jednal o vývoji relevantních legislativních iniciativ EU a diskutoval také budoucnost výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jako OP Z+).

celý text zprávy

Odborný kulatý stůl k implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka v české legislativě a metodické podpoře jejího vymáhání

(Aktualizováno 17. května 2022) Dne 25. února 2022 proběhl odborný kulatý stůl „Implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí v české legislativě a možnosti metodické podpory k vymáhání této legislativy“. Kulatý stůl uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v návaznosti na podnět Pracovní skupiny k porodnictví. Na kulatém stole byla představena i nejnovější zpráva WHO a UNICEF „Jak marketing náhrad mateřského mléka ovlivňuje naše rozhodování výživě kojenců“. Zpráva podrobně popisuje škodlivé praktiky průmyslu vyrábějícího náhrady mateřského mléka, které ohrožují výživu dětí a porušují mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv. Kulatý stůl umožnil zástupkyním a zástupci odborné veřejnosti, státní správy a dozorových orgánů podrobně diskutovat potřebné legislativní změny a další opatření na ochranu kojení před vzrůstajícími a neetickými komerčními vlivy.

celý text zprávy

Výbor diskutoval o sestavování kandidátních listin do podzimních voleb

Ve středu 13. dubna 2022 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o první zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Výbor projednal plnění akčního plánu a přijal podnět k zavedení specializace soudů na případy domácího a sexuálního násilí

Ve čtvrtek 31. března 2022 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o první zasedání v tomto roce. Výbor se na něm věnoval zejména plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 v uplynulém roce a dále potřebě zavedení specializace soudců a soudkyň na problematiku domácího a sexuálního násilí, ke které přijal související podnět.

celý text zprávy

Workshop k přípravě projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus

Dne 2. března 2022 Odbor rovnosti žen a mužů uspořádal workshop k přípravě projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Akce se zúčastnili jak zástupci a zástupkyně jednotlivých ministerstev, tak i některých příspěvkových organizací. Realizace projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost plus je důležitým nástrojem pro zajištění naplňování opatření ze Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

celý text zprávy

V Paříži dnes byla podepsána deklarace předsednického tria Francie, České republiky a Švédska o rovnosti žen a mužů

Zástupci a zástupkyně předsednického tria Francie, České republiky a Švédska dnes podepsali deklaraci tria o rovnosti žen a mužů. Zavazují se v ní podporovat rovnost žen a mužů a bojovat proti všem formám diskriminace žen a mužů . V rámci tématu oživení se předsednické trio zvlášť zaměří na posílení hospodářského postavení žen a prevenci a boj proti násilí na ženách. Hlavními tématy českého předsednictví v oblasti rovnosti žen a mužů budou v druhé polovině roku 2022 prevence a potírání domácího a sexuálního násilí a posílení ekonomického postavení žen.

celý text zprávy

Proběhlo čtvrté pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory

Dne 15. prosince 2021 proběhlo poslední letošní pracovní setkání Odboru rovnosti žen a mužů s koordinátorkami a koordinátory dané agendy na jednotlivých rezortech. Tématem setkání bylo především naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a financování realizace jednotlivých opatření prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách schválil Minimální multioborové standardy pro práci s dětskými oběťmi násilí v rodině

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 jednal Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Proběhlo páté letošní jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů projednal 30. listopadu 2021 otázky související s nedostatečného financování občanského sektoru v oblasti rovnosti žen a mužů. Věnoval se také přípravě legislativních návrhů v souvislosti se Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

celý text zprávy

Rada vlády pro rovnost žen a mužů oslavila 20 let své činnosti

V pátek 5. listopadu 2021 proběhlo zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. U příležitosti 20. výročí vzniku Rady stávající členové a členky bilancovali nejen činnost Rady v právě končícím funkčním období, které se kryje s funkčním obdobím vlády, ale i celkové působení Rady v uplynulých dvaceti letech. Zasedání Rady však nebylo pouhým ohlédnutím do minulosti, řešilo se zejména funkční nastavení a financování agendy do budoucna. Rada schválila podnět, ve kterém vládě vzešlé z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje, aby zajistila důsledné naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, ukotvení koordinace agendy rovnosti žen a mužů v rámci Úřadu vlády ČR a dostatečné personální kapacity Odboru rovnosti žen a mužů, včetně jejich financování. Zástupce a zástupkyně Evropské komise a OECD v této souvislosti představili Radě projekt zaměřený na podporu kapacit ČR v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. Projednávány byly i dílčí otázky z oblasti působnosti Rady – z podnětu České ženské lobby Rada například doporučila ustavení Pracovní skupiny pro otázky romských žen nebo se zabývala Podnětem Pracovní skupiny k porodnictví ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka.

celý text zprávy

TZ: Index rovnosti žen a mužů 2021: Česko má v rovnosti žen a mužů stále co zlepšovat

Praha, 28. října 2021 – Česká republika stále zaostává v rovnosti žen a mužů za průměrem EU. Vyplývá to z výsledků Indexu rovnosti žen a mužů za rok 2021, který dnes zveřejnil Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE). ČR obsadila v žebříčku rovnosti žen a mužů 22. místo z 27 zemí EU. Index komplexně měří pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v hlavních kategoriích: práce, zdraví, čas, finance, znalosti a moc. Nejhůře je na tom ČR v zastoupení žen v oblasti ekonomického rozhodování, kde jí patří poslední 27. místo ze všech členských států. Rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen zůstává jedním z největších v EU, a to i přes mírné zlepšení. Nejlepšího výsledku (14. místo) dosáhla v oblasti znalostí, a to zejména v podoblasti míry dosaženého vzdělání a účasti na vzdělávání (17. místo). Index 2021 se v souvislosti s pandemií covid-19 více zaměřil na nerovnosti žen a mužů v oblasti zdraví. Nejlepší výsledek, 6. místo mezi všemi zeměmi EU, zaznamenala ČR v oblasti zdraví v přístupu ke zdravotním službám.

celý text zprávy

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života se zabýval otázkami, které se týkají rovného postavení rodičů na trhu práce

Ve čtvrtek 7. 10. jednal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Pracovní skupina k porodnictví chce zamezit nevhodné propagaci náhrad mateřského mléka a lahví

V pondělí 4. října 2021 proběhlo jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Hlavním bodem jednání bylo představení opatření na ochranu kojení před komerčními vlivy. Marketing náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví je podle pracovní skupiny vysoce sofistikovaný a zasahuje do rozhodování rodičů o výživě malých dětí. Jedním z důsledků predátorského marketingu ze strany výrobců a distributorů těchto produktů je, že se v Česku dlouhodobě zvyšuje podíl dětí odcházejících z porodnice s dokrmem na úkor podílu dětí plně kojených. Skupina proto připravila detailní návod pro důslednou implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka WHO a UNICEF do českého právního řádu.

celý text zprávy

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích se zabýval zastoupením žen na kandidátních listinách pro volby do PSP ČR

Ve středu 22. září 2021 jednal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách projednal zohlednění tématu domácího a genderově podmíněného násilí ve vzdělávání

Ve čtvrtek 16. září 2021 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů kritizoval nedostatečné financování aktivit občanského sektoru

V úterý 14. září 2021 proběhlo čtvrté letošní zasedání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor se tentokrát zabýval především otázkou financování aktivit k naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a nedostatečnou podporou občanského sektoru, který je významným aktérem rozvoje oblasti rovnosti žen a mužů a důležitým partnerem veřejné správy při implementaci strategie.

celý text zprávy

TZ: Výzkum ukázal, že sexuální obtěžování ve veřejné dopravě zažila každá třetí žena

Praha, 25. srpna 2021 – Obtěžující poznámky, bezdůvodné vstupování do intimní zóny, osahávání či pokusy o líbání. Sexuální obtěžování ve veřejné dopravě zažila každá třetí žena v Česku. Podobnou zkušenost má každý desátý muž. Jak ukázal nový výzkum Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády o výskytu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě, cestující by v takových situacích nejvíce uvítali nouzová tlačítka na přivolání obsluhy. Bezpečněji by se cítili i s větším zapojením policie zejména ve večerních a nočních hodinách. Výsledky unikátního výzkumu se využijí při zavádění opatření na zvýšení bezpečnosti ve veřejné dopravě.

celý text zprávy

TZ: Vláda zkvalitní poporodní péči ve všech porodnicích

Praha, 23. srpna 2021 - Vláda dnes na doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů rozhodla, že nejpozději do června 2023 má na Ministerstvu zdravotnictví vzniknout strategie k důsledné implementaci programu Baby-friendly Hospital Initiative. Rozhodnutí vlády reaguje na setrvalý pokles podílu plně kojených dětí po odchodu z porodnice (78,9 % v roce 2019 oproti 90 % v roce 2003) a další systémové nedostatky v oblasti poporodní péče. Všechny porodnice by tak měly do budoucna postupovat jednotně podle celostátního standardu. Školení zdravotníků a zdravotnic by se mělo zintenzivnit a nepodléhat komerčním zájmům výrobců umělé výživy. Dnešní rozhodnutí vlády přinese všem ženám a dětem kvalitnější poporodní péči.

celý text zprávy

Seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2022

Seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů se uskuteční on-line formou dne 26. srpna 2021 od 10.00 h do 13.00 h.

celý text zprávy

Proběhlo třetí pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory

Odbor rovnosti žen a mužů již potřetí v tomto roce uspořádal on-line setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory pro rovnost žen a mužů. Tématem setkání bylo transparentní a rovné odměňování ve státní správě a také implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030

celý text zprávy

Vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti

Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem vlády České republiky vyhlašuje již 15. ročník soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“ o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže. Tento ročník soutěže je věnován tématu „Příklady dobré praxe v době pandemie covid-19 ve veřejné správě z hlediska rovnosti žen a mužů“.

celý text zprávy

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

V pondělí 28. června zasedala Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Rada schválila Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Vládě doporučila, aby standardy využívala při financování služeb pro oběti násilí z prostředků EU fondů a dalších dotačních titulů. Za účelem včasné identifikace ohrožených dětí i dospělých Rada doporučila také podporu využívání mezinárodního signálu nebezpečí násilí v rodině. Rada dále schválila podnět k důslednějšímu naplňování programu WHO a UNICEF s názvem Baby-friendly Hospital Initiative 2018, jehož součástí je tzv. deset kroků k úspěšnému kojení. Do statutů pracovních a poradních orgánů vlády Rada navrhla zanést ustanovení na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů.

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách schválil standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti

V úterý 22. června 2021 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Výbor pro institucionální zabezpečení se zabýval podmínkami na rezortech pro naplňování nové strategie

V úterý 27. dubna 2021 se ve virtuálním prostředí sešel Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor schválil Plán práce na rok 2021 a mezi své priority na tento rok zařadil např. průběžné vyhodnocování naplňování agendy rovnosti žen a mužů na jednotlivých rezortech či zajištění lepší osvěty o viditelnosti výstupů výboru směrem k veřejnosti. Hlavní část jednání byla věnována diskuzi o podmínkách na jednotlivých rezortech pro naplňování nové strategie.

celý text zprávy

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva jednala se zástupci a zástupkyněmi ministerstev o naplňování nové vládní strategie

V pondělí 26. dubna 2021 se na pracovním on-line setkání sešla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková, předsedové a předsedkyně rezortních pracovních skupin pro rovnost žen a mužů a rezortní koordinátoři a koordinátorky rovnosti žen a mužů. Předmětem setkání bylo především nastavení podmínek na rezortech pro úspěšnou implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

celý text zprávy

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života jednal o transpozici evropské směrnice

V pondělí, 29. 3. 2021 se sešel Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Výbor se věnoval zejména iniciativám Evropské unie, které se týkají slaďování profesního a osobního života, nebo rovného odměňování. Jednalo se o první zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

První letošní setkání s rezorty: představení nové strategie rovnosti žen a mužů a aktualizace akčního plánu k prevenci genderově podmíněného násilí

V úterý 30. března 2021 se online uskutečnilo první letošní pracovní setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů pro rovnost žen a mužů s Odborem rovnosti žen a mužů. Na programu jednání byly aktuální podmínky na jednotlivých rezortech pro naplňování vládou nedávno schválené Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, které s přítomnými na úvod setkání osobně diskutovala i zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Odbor rovnosti žen a mužů dále informoval o dosavadním plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 ze strany jednotlivých rezortů v roce 2020 a návrhu jeho aktualizace. Zástupkyně Sociologického ústavu AV ČR představila výstupy výzkumu zaměřeného na dopady pandemie covid-19 na osoby ohrožené domácím násilím.

celý text zprávy

TZ: Vláda dnes schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030

Vláda dnes projednala Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

celý text zprávy

Školení k metodice hodnocení dopadu vládních materiálů na rovnost žen a mužů pořádáme nově online

Včera jsme uspořádali online školení k používání Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“). Formát v podobě vzdáleného připojení jsme ozkoušeli již na konci loňského roku, 15. prosince 2020, kdy jsme se virtuálně setkali poprvé.

celý text zprávy

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích vydal dvě doporučení

Výbor jednal ve čtvrtek 7. ledna 2021 a na svém prvním letošním zasedání přijal hned dvě usnesení reagující na nevyvážené zastoupení žen a mužů v obchodních společnostech a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách vyhodnotil Akční plán

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Rezortní koordinátorky a koordinátoři se sešli on-line: řešily se ESI fondy, Národní plán obnovy i šetření výskytu sexuálního obtěžování na rezortech

V pondělí 14. prosince 2020 se uskutečnilo on-line pracovní setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů pro rovnost žen a mužů s Odborem rovnosti žen a mužů. Na programu jednání byly aktuální informace z oblasti genderové rovnosti. Řešilo se zejména zapojení jednotlivých rezortů do přípravy příštího období ESI fondů a Národního programu obnovy. Představen byl také průběh a část výsledků dotazníkového šetření výskytu sexuálního obtěžování, které bylo realizováno na Ministerstvu dopravy.

celý text zprávy

Poslední letošní jednání Pracovní skupiny k porodnictví

Poslední letošní jednání Pracovní skupiny k porodnictví proběhlo on-line ve čtvrtek 10. prosince 2020. Jednání se zúčastnila i náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Pracovní skupina se zaobírala zejména přetrvávajícími nedostatky v implementaci Baby-friendly Hospital Initiative Světové zdravotnické organizace a UNICEF v České republice, činností Národní komise pro kojení a nově vydaným metodickým doporučením k centrům porodní asistence.

celý text zprávy

Jednal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Členové a členky Výboru se na letošním posledním zasedání (1. 12. 2020) věnovali tématům, která aktuálně rezonují v souvislosti s trhem práce.

celý text zprávy

TZ: Azylových domů pro oběti domácího násilí bude více

25. listopadu Praha – Karanténa, povinnost zdržovat se doma, omezená setkání s rodinou a přáteli. Nouzový stav uzavřel oběti s pachateli násilí ve společných domácnostech a zvýšil riziko násilí v intimních vztazích. Úřad vlády ČR dnes pořádá konferenci „Násilí na ženách a pandemie covid-19“ pro výměnu zkušeností mezi státním, neziskovým a akademickým sektorem. Při příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách společně s Ministerstvem financí vyhlašuje výzvu z Norských fondů zaměřenou na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí.

celý text zprávy

Podruhé v letošním roce zasedal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Ve pondělí 12. října 2020 proběhlo jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Řešil mimo jiné říjnové volby do krajských zastupitelstev a Senátu i zohledňování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v obchodních společnostech.

celý text zprávy

Jednal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Členové a členky Výboru se na druhém letošním jednání (dne 8. 10. 2020) zabývali transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.

celý text zprávy

TZ: Vláda projednala Zprávu za rok 2019 o rovnosti žen a mužů

5. října 2020, Praha – Vláda ČR dnes vzala na vědomí Zprávu za rok 2019 o rovnosti žen a mužů. Dokument zachycuje vývoj v této oblasti v České republice v uplynulém roce, přináší i mezinárodní srovnání.

celý text zprávy

Výbor nesouhlasí se snižováním evropských financí na rovnost žen a mužů

Ve středu 23. září 2020 jednal Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Ústředním předmětem diskuze se stalo možné snížení evropských financí, které jsou určeny na školství, řešení nezaměstnanosti, sociální služby či podporu rovnosti žen a mužů. Výbor se snížením alokace nesouhlasí. Členky a členové výboru jednali i o zajištění dostatečné výše úvazku pro koordinátorky a koordinátory rovnosti žen a mužů na ministerstvech. Žádají pro ně větší podporu. Diskutovalo se i o nominacích do vznikající pracovní skupiny, která bude řešit genderové dopady pandemické situace.

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách navrhuje vznik nové pracovní skupiny

Ve čtvrtek 17. září 2020 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Školení k metodice hodnocení materiálů předkládaných vládě opět pokračují

Dne 11. srpna 2020 se uskutečnil od nouzového stavu první workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“). Letos se jedná o druhé školení, na kterém se potkalo 16 osob. Poptávka po školení je ze strany rezortů velká, v plánu jsou proto další.

celý text zprávy

V boji proti krizi covid-19 mají ženy stěžejní postavení, říká Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Na včerejším setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů vzdáleně vystoupili zástupkyně a zástupce Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Upozornili, že s šířením covid-19 po světě je dopad pandemie na ženy závažnější. Část jednání byla věnovaná podpoře diverzity ve státní správě.

celý text zprávy

Nová strategie rovnosti žen a mužů: V červnu jsme diskutovali připomínky na osmi kulatých stolech

Uplynulý měsíc vrcholila hlavní část konzultační fáze k návrhu nové strategie rovnosti žen a mužů na nacházející desetiletí (dále jen „Strategie 2021+“). Proběhla formou kulatých stolů ke každé z osmi strategických oblastí. Sešli se na nich desítky zástupců a zástupkyň státní správy, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů. Cílem diskuse bylo vypořádání připomínek, jež se k jednotlivým kapitolám sešly od února 2020.

celý text zprávy

Jak lépe prosazovat rovnost na ministerstvech, i o tom mluvili na setkání rezortní koordinátorky a koordinátoři

První červnový den se uskutečnilo první letošní pracovní setkání s rezortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů. Setkání svým úvodním slovem zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková. Zdůraznila důležitost připravované vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021 – 2030 a podílu koordinátorů a koordinátorek na její implementaci.

celý text zprávy

O školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů je zájem

Dne 12. března 2020 se uskutečnil další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“). Tentokrát se potkalo 15 osob. Poptávka po školení byla větší než kapacita prostoru, další workshopy proto budou následovat.

celý text zprávy

Společně k rovnosti: Veřejná konzultace k nové strategii rovnosti žen a mužů

Dneškem se veřejnosti otevírá možnost sdělit svůj názor a podílet se na tvorbě jednoho z nejdůležitějších dokumentů pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Odbor rovnosti žen a mužů dnes zahájil veřejnou konzultaci k nové strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2021 – 2030. Konzultace v podobě online dotazníku bude zpřístupněna do 18. března 2020.

celý text zprávy

Na jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů byl poprvé představen návrh nové vládní strategie

V prostorách Hrzánského paláce v Praze včera proběhlo první letošní jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Výbor“). Ústředním bodem jednání bylo představení návrhu nové vládní strategie rovnosti žen a mužů na nacházející desetiletí (dále jen „Strategie 2021+“). Ta bude navazovat na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, jejíž účinnost skončí s letošním rokem.

celý text zprávy

Zasedal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Dne 17. 12. 2019 se na svém posledním zasedání v roce 2019 sešel Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“).

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách vyhodnocoval svou činnost za rok 2019

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Proběhlo další školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů

Dne 3. prosince 2019 proběhl další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“), na kterém bylo proškoleno 29 osob.

celý text zprávy

Proběhlo další školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů

Dne 3. prosince 2019 proběhl další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“), na kterém bylo proškoleno 29 osob.

celý text zprávy