Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

8. 1. 2021 14:31

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích vydal dvě doporučení

Výbor jednal ve čtvrtek 7. ledna 2021 a na svém prvním letošním zasedání přijal hned dvě usnesení reagující na nevyvážené zastoupení žen a mužů v obchodních společnostech a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Výbor dlouhodobě vnímá nedostatky ve vyrovnaném zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Na čtvrtečním jednání zpracoval dva návrhy, jak situaci zlepšit. Zaměřil se na vyrovnané zastoupení žen a mužů v obchodních společnostech a v politice.

První cílí na společnosti s majetkovou účastí státu, kde by stát mohl dbát při výběru osob i na vyrovnané zastoupení žen a mužů. Výbor doporučil konkrétní změny nominačního zákona (zákon č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu).

Druhý návrh reaguje na dlouhodobě výrazně nevyrovnané zastoupení žen a mužů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V souvislosti s nadcházejícími volbami přijal Výbor usnesení, ve kterém doporučil politickým stranám a hnutím dbát při sestavování kandidátních listin na vyvážené zastoupení žen a mužů. Zároveň stranám a hnutím poskytne přehled dostupných nástrojů, jak toho dosáhnout. Ty jsou popsány např. v materiálu 15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran.

Výbor se dále věnoval tématu zohledňování vyrovnaného zastoupení žen v pracovních a poradních orgánech vlády. V závěru setkání pak členky a členové diskutovali o možnostech zapojení studentských organizací a mládežnických politických frakcí do činnosti výboru.

Zástupkyně Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva informovala výbor o aktuálním stavu v souvislosti s rozhodnutím Evropského výboru pro sociální práva k porušení Evropské sociální charty ve věci University Women of Europe proti České republice.

Příští jednání Výboru se uskuteční na jaře 2021.


Seznam přijatých usnesení:

A) Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 doporučila Úřadu vlády ČR, 

předložit návrh novely zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) za účelem podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v níže uvedeném znění;

a zároveň zařadit výše uvedenou novelu zákona do Akčního plánu pro rovnost žen a mužů na léta 2021-2022.

 

Návrh změn:

Zákon č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta:

„Přihlíží přitom k vyrovnanému zastoupení žen a mužů mezi členy Výboru.“

2. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje věta:

„Přihlíží přitom k vyrovnanému zastoupení žen a mužů mezi členy výběrové komise.“

3. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta:

„Přihlíží přitom k zájmu na získávání a udržování vyrovnaného zastoupení žen a mužů.“

4. V § 15 odst. 4 první věta se za slova „osobnostním předpokladům pro výkon funkce“ vkládají slova:

„a k zájmu na získávání a udržování vyrovnaného zastoupení žen a mužů“.

5. V § 15 odst. 5 se doplňuje f):

„informaci, jak bylo přihlíženo k vyrovnanému zastoupení žen a mužů a jaký je výsledný podíl žen a mužů v obsazovaném tělese.“

 

B) Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

a. konstatuje, že

1. ani 100 let od zavedení volebního práva žen nebylo dosaženo vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice,

2. zastoupení žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se dlouhodobě pohybuje mezi 15 a 22 %, přičemž nevyrovnané zastoupení žen a mužů v politice představuje demokratický deficit české společnosti,

3. nevyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích je jednou z hlavních příčin, proč ČR v různých evropských i mezinárodních indexech rovnosti žen a mužů vykazuje velmi špatné výsledky,

4. z mezinárodních úmluv, kterými je ČR vázána, plyne povinnost odstranit diskriminaci žen v politickém životě a zajistit ženám rovné právo kandidovat a zastávat veřejné funkce, a to i za přijetí pozitivních opatření k odstranění stávajících překážek.

 

b. doporučuje politickým stranám a hnutím dbát při sestavování kandidátních listin do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na vyvážené zastoupení žen a mužů na volitelných místech.

 

c. ukládá předsedkyni Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích, aby o tomto stanovisku informovala předsedy a předsedkyni politických stran a hnutí a další relevantní osoby a orgány, a poskytnout politickým stranám a hnutím přehled dostupných nástrojů.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie