Elektronická podatelna

V rámci preventivních kroků k zamezení šíření nemoci covid-19, jejichž cílem je zajištění bezproblémového chodu úřadu a ochrana zdraví zaměstnanců i veřejnosti, bychom rádi požádali občany, kteří mají v úmyslu doručit své podání na Úřad vlády ČR, aby v současné době upřednostili elektronickou podobu. K dispozici je datová schránka (trfaa33) nebo centrální e-mailová adresa (posta@vlada.gov.cz). V obou případech bude přijetí takového podání automaticky potvrzeno.
V případě osobního doručení je nezbytné dodržet hygienické podmínky, vstupovat do budovy ÚV ČR s ochranou úst a nosu a dodržet bezpečnou vzdálenost.
Děkujeme za pochopení.

Elektronická adresa

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Pro příjem elektronických podání (opatřených i neopatřených zaručeným elektronickým podpisem) slouží také e-mailová adresa elektronické podatelny: posta@vlada.gov.cz.

Elektronická fakturace

Úřad vlády České republiky svým dodavatelům nabízí možnost zaslat daňový doklad v elektronické podobě, a to ve formátu ISDOC a ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší (§ 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a) a v evropských formátech UN/CEFACT XML a OASIS UBL 2.1 (zavedení povinného přijímání elektronických faktur vychází z Usnesení vlády České republiky č. 265 ze dne 30. března 2016).

Daňovými doklady jsou myšleny všechny dokumenty fakturačního typu včetně jejich příloh, tedy: faktura (daňový doklad), dobropis/vrubopis (opravný daňový doklad), nedaňový zálohový list a daňový zálohový list.

Osobní a poštovní doručení

Doručení elektronických dokumentů na technických nosičích je možné a to osobně nebo poštou na adrese:

Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4
118 01  PRAHA 1

Osobní doručení na podatelnu Úřadu vlády České republiky je možné v pracovních dnech od 7:30 do 16:30 hodin. Jako technický nosič elektronického podání jsou přijímána nepřepisovatelná CD a DVD média.

Technické informace

Maximální přípustná velikost jedné zprávy s elektronickým podáním zaslané na e-mailovou adresu je 20MB.

Elektronické dokumenty zaslané v příloze e-mailu nebo doručené na technických nosičích, jsou přijímány v následujících formátech: PDF, PDF/A, XML, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, RTF, ODT, ODS, ODP, PNG, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, ISDOC, ISDOCX a formáty dle standardu pro evropské elektronické faktury.

Vady podání:

V případě, že je dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný nebo poškozený a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o zjištěných vadách vyrozuměn. Úřad vlády České republiky stanoví další postup pro odstranění zjištěných vad. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, nebude Úřad vlády České republiky dokument dále zpracovávat.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (viru), chybného formátu a nevyžádaného obchodního sdělení (spam):

Elektronické dokumenty zaslané Úřadu vlády České republiky, u kterých byl zjištěn chybný datový formát, nebo obsahují škodlivý kód, jenž může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebudou podatelnou přijaty ke zpracování. V případě, že je odesílatel znám, bude o této skutečnosti vyrozuměn. Na nevyžádaná obchodní sdělení (SPAM) se odesílateli neodpovídá.

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu vlády činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů

Detailní informace naleznete v příloze Seznam právních předpisů.