Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Datové prvky a číselníky ve správě Úřadu vlády ČR

Uveřejňování datových prvků a číselníků ve správě Úřadu vlády je dáno zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Tento zákon stanoví práva a povinnosti správců informačních systémů veřejné správy (ISVS) a dalších subjektů, jež souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy. Zákon dále mj. upravuje atestace a postavení atestačních středisek, doručování zpráv orgánům veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy a poskytování ověřených výstupů z ISVS.

Datový prvek: jednotka dat, která je v daném kontextu považována za nedělitelnou; jednotka dat, pro kterou jsou stanoveny identifikace, popis a formát hodnoty; jednotka dat, pro kterou se definice, identifikace, zobrazení a přípustné hodnoty specifikují podle souboru atributů

Číselník: Číselník je uspořádaný seznam kódů a jim přiřazených významů.

Seznam číselníků ve správě Úřadu vlády

V seznamu číselníků lze vyhledávat na stránce: https://www.sluzby-isvs.cz/ISDP/DefaultSSL.aspx  
Jako kritérium pro výběr je vhodné použít značku Identifikátoru

Identifikátor Název
AL0001 způsob zániku správního úřadu
AL0002 způsob vzniku správního-služebního úřadu
AL0003 způsob výběru uchazečů
AL0004 způsob ukončení služebního poměru podle služebního zákona nebo pracovního poměru
AL0005 způsob obsazení systemizovaného místa
AL0006 znalostní úroveň obecné znalosti cizího jazyka
AL0007 znalost cizího jazyka
AL0009 zdravotní způsobilost
AL0010 zdravotní postižení
AL0014 výsledek zkoušky
AL0015 výsledek výběrového řízení celkový
AL0016 výsledek podání žádosti/stížnosti
AL0017 výsledek kontroly průběhu vzdělávání
AL0018 výběrové řízení na systemizované místo
AL0019 úroveň systemizovaného místa
AL0024 typ zkoušky
AL0025 typ zaměstnance
AL0026 typ výběrového řízení
AL0028 typ předpisu pro vznik/zánik systemizovaného místa
AL0029 typ předpisu pro odbornou způsobilost
AL0031 typ komise
AL0034 stupeň utajení utajovaných informací
AL0036 stav systemizovaného místa
AL0039 program vzdělávání (typ) dalšího profesního vzdělávání
AL0043 oblast obsahového zaměření dalšího profesního vzdělávání
AL0055 klasifikace oborů státní služby
AL0057 kategorie systemizovaného místa
AL0062 existence zástupce státních zaměstnanců
AL0063 existence rady státních zaměstnanců
AL0064 existence odborové organizace
AL0065 existence kolektivní dohody
AL0065 existence kolektivní dohody
AL0066 důvod zařazení mimo státní službu
AL0067 důvod zániku systemizovaného místa
AL0068 důvod vzniku systemizovaného místa
AL0069 důvod přiznání odchodného
AL0071 druh žádosti/stížnosti státního zaměstnance
AL0072 druh zvláštního příplatku
AL0073 druh změny služebního poměru podle služebního zákona
AL0075 druh výjimky z nesplnění předpokladů
AL0079 druh státní služby/doba trvání pracovního poměru
AL0080 druh předpisu pro další profesní vzdělávání
AL0082 druh platového tarifu
AL0088 druh kárného opatření
AL0093 dodavatel vzdělávání
AL0121 funkce zaměstnanců v pracovním poměru
AL0127 důvod převedení na jiné místo
AL0128 registr správních úřadů
AL0137 kód odborné způsobilosti
AL0156 důvod ukončení pracovního poměru
AL0158 druh zkoušky z dosažených jazykových znalostí
AL0197 funkce zaměstnance

Seznam datových prvků ve správě Úřadu vlády

V seznamu datových prvků lze vyhledávat na stránce: https://www.sluzby-isvs.cz/ISDP/DefaultSSL.aspx  
Jako kritérium pro výběr je vhodné použít značku Identifikátoru.

Identifikátor Název
AA0048 citace právního předpisu
AA0048 citace právního předpisu
AA0614 činnosti podle katalogu pracovních činností
AA0635 číslo kola výběrového řízení
AA0543 číslo předpisu pro další profesní vzdělávání
AA0624 číslo předpisu pro vznik systemizovaného místa
AA0629 číslo předpisu pro zánik systemizovaného místa
AA0668 číslo zákona, kterým byl správní úřad zřízen
AA0671 číslo zákona, kterým správní úřad zaniká
AA0557 datum jmenování členem komise
AA0645 datum konání zkoušky
AA0548 datum kontroly průběhu vzdělávání
AA0569 datum návratu do evidenčního stavu
AA0585 datum obsazení systemizovaného místa
AA0558 datum odvolání z členství v komisi
AA0572 datum opětovného zařazení státního zaměstnance do státní služby
AA0650 datum podání žádosti/stížnosti
AA0560 datum požádání o jmenování do státní služby na dobu určitou
AA0567 datum předpokládaného postupu do vyššího platového stupně
AA0586 datum služebního úrazu
AA0546 datum splnění dalšího profesního vzdělávání
AA0538 datum splnění jazykových kvalif. předpokladů/standardizované jazykové zkoušky
AA0563 datum ukončení služebního/pracovního poměru na dobu určitou
AA0551 datum ukončení činnosti školitele
AA0554 datum ukončení přípravy na státní službu
AA0579 datum ukončení služebního/pracovního poměru
AA0637 datum ukončení výběrového řízení
AA0576 datum ukončení změny služebního poměru
AA0636 datum vyhlášení výběrového řízení
AA0568 datum vynětí z evidenčního stavu
AA0532 datum vzniku nároku na starobní důchod
AA0681 datum vzniku organizačního útvaru
AA0561 datum vzniku pracovněprávního vztahu
AA0667 datum vzniku správního úřadu
AA0622 datum vzniku systemizovaného místa
AA0553 datum začátku přípravy na státní službu
AA0575 datum začátku změny služebního poměru
AA0550 datum zahájení činnosti školitele
AA0682 datum zániku organizačního útvaru
AA0670 datum zániku správního úřadu
AA0627 datum zániku systemizovaného místa
AA0571 datum zařazení státního zaměstnance mimo státní službu
AA0566 doba praxe/započtená praxe celkem
AA0582 doba s platem při dočasné neschopnosti
AA0583 doba volna s platem na individuální studijní účely
AA0547 dodavatel vzdělávání
AA0597 doplatek do výše platu/průměrného výdělku zúčtovaný k výplatě
AA0589 druh platového tarifu
AA0562 druh státní služby/doba trvání pracovního poměru
AA0535 druh výjimky z nesplnění předpokladů
AA0539 druh zkoušky z dosažených jazykových znalostí
AA0649 druh žádosti/stížnosti
AA0577 důvod ukončení služebního/pracovního poměru
AA0626 důvod vzniku systemizovaného místa
AA0631 důvod zániku systemizovaného místa
AA0570 důvod zařazení státního zaměstnance mimo státní službu
AA0528 evidenční číslo státního zaměstnance
AA0529 identifikace čekatele
AA0612 kategorie systemizovaného místa
AA0530 kód osoby
AA0611 kód organizačního útvaru (jednoznačný)
AA0664 kód správního úřadu
AA0584 kód systemizovaného místa
AA0587 koeficient průměrného evidenčního stavu zaměstnance ve fyzických osobách
AA0676 kolektivní dohoda
AA0592 mimořádný platový tarif přiznaný
AA0600 mimořádný platový tarif zúčtovaný k výplatě
AA0680 název organizačního útvaru
AA0665 název správního úřadu
AA0580 neodpracovaná doba bez náhrady platu a bez nároku na dnp celkem
AA0581 neodpracovaná doba s nárokem na dnp
AA0545 oblast obsahového zaměření dalšího profesního vzdělávání
AA0552 obor státní služby
AA0574 obsah změny služebního poměru
AA0541 odborná způsobilost kód
AA0621 odborné specializační kurzy a školení
AA0675 odborová organizace
AA0607 odbytné/odstupné
AA0609 odchodné důvod
AA0608 odchodné výše
AA0610 odměny za práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
AA0132 odpracovaná doba včetně přesčasové práce
AA0164 ostatní platby za provedenou práci
AA0647 osvědčení o vykonané zkoušce číslo jednací
AA0642 označení aktu řízení (zkoušky) číslo jednací
AA0648 označení aktu řízení (žádost/stížnost) číslo jednací
AA0595 plat při dočasné neschopnosti zúčtovaný k výplatě
AA0596 plat za dobu volna k individuálním studijním účelům zúčtovaný k výplatě
AA0662 počet návrhů na výkon soudního rozhodnutí ve věcech služebního poměru
AA0674 počet odpracovaných hodin osobami pracujícími na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
AA0673 počet osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
AA0658 počet přezkoumání pravomocných kárných opatření soudem
AA0663 počet přezkoumaných rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudem
AA0660 počet řízení ve věcech služebního poměru pravomocně ukončených v 1. stupni
AA0661 počet řízení ve věcech služebního poměru pravomocně ukončených ve 2. stupni
AA0640 počet účastníků výběrového řízení mimo správní úřady
AA0653 počet usnesení kárné komise o odložení věci
AA0652 počet zahájených kárných řízení
AA0659 počet zahájených řízení ve věcech služebního poměru
AA0644 pořadové číslo zkoušky
AA0618 požadovaná délka odborné praxe
AA0655 pravomocná rozhodnutí v 1. stupni počet pravomocných rozhodnutí
AA0654 pravomocná rozhodnutí v 1. stupni druh kárného opatření
AA0656 pravomocná rozhodnutí ve 2. stupni druh kárného opatření
AA0657 pravomocná rozhodnutí ve 2. stupni počet pravomocných rozhodnutí
AA0544 program vzdělávání (typ) dalšího profesního vzdělávání
AA0590 příplatek za státní službu přiznaný
AA0601 příplatek za státní službu/práci přesčas ve všední den zúčtovaný k výplatě
AA0588 příplatek za diplomatické nebo konzulární hodnosti přiznaný
AA0605 příplatek za diplomatické nebo konzulární hodnosti zúčtovaný k výplatě
AA0598 příplatek za státní službu zúčtovaný k výplatě
AA0602 příplatek za státní službu/práci přesčas v době nepřetr. odpočinku v týdnu zúčtovaný k výplatě
AA0603 příplatek za státní službu/práci v noční době zúčtovaný k výplatě
AA0604 příplatek za státní službu/práci ve svátek zúčtovaný k výplatě
AA0591 příplatek za výchovu čekatele přiznaný
AA0599 příplatek za výchovu čekatele zúčtovaný k výplatě
AA0677 rada státních zaměstnanců
AA0625 rok vydání předpisu pro vznik systemizovaného místa
AA0630 rok vydání předpisu pro zánik systemizovaného místa
AA0531 služební označení / funkce
AA0620 specifické požadavky na zdravotní způsobilost
AA0615 stav systemizovaného místa
AA0565 týdenní doba výkonu státní služby/týdenní pracovní doba-skutečná
AA0564 týdenní doba výkonu státní služby/týdenní pracovní doba stanovená
AA0555 typ komise
AA0542 typ předpisu pro další profesní vzdělávání
AA0540 typ předpisu pro odbornou způsobilost
AA0623 typ předpisu pro vznik systemizovaného místa
AA0628 typ předpisu pro zánik systemizovaného místa
AA0633 typ výběrového řízení
AA0559 typ zaměstnance
AA0643 typ zkoušky
AA0573 typ změny služebního poměru
AA0613 úroveň systemizovaného místa
AA0617 výběrové řízení na systemizované místo
AA0634 vyhlášení výběrového řízení číslo jednací
AA0549 výsledek kontroly průběhu vzdělávání
AA0651 výsledek podání žádosti/stížnosti
AA0641 výsledek výběrového řízení celkový
AA0639 výsledek výběrového řízení pořadí uchazeče
AA0646 výsledek zkoušky
AA0606 záloha na daň z příjmu fyzických osob
AA0679 zařazení organizačního útvaru
AA0678 zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví
AA0533 zdravotní postižení
AA0619 zdravotní způsobilost
AA0536 znalost cizího jazyka
AA0537 znalostní úroveň/stupeň
AA0616 způsob obsazení systemizovaného místa
AA0578 způsob ukončení služebního/pracovního poměru
AA0638 způsob výběru uchazečů při výběrovém řízení
AA0669 způsob vzniku správního úřadu
AA0672 způsob zániku správního úřadu
AA0534 způsobilost zaměstnance seznamovat se s utajovanými informacemi
AA0556 zřízení komise číslo jednací
AA0593 zvláštní příplatek přiznaný druh
AA0594 zvláštní příplatek přiznaný výše