Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

Úřad vlády České republiky (dále jen "Úřad vlády ČR") je poskytovatelem neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a programů protidrogové politiky.

Programy v oblasti lidských práv

  1. Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených
  2. Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
  3. Podpora terénní práce
  4. Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
  5. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
  6. Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
  7. Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Programy protidrogové politiky

  1. Služby, jejichž cílovou skupinou jsou uživatele návykových látek a patologičtí hráči, jejichž financování je podmíněno certifikací podle usnesení vlády č. 300/2005 a preventivní programy, jejichž financování je podmíněno certifikací podle usnesení vlády č. 693/2006 (dále jen „certifikace odborné způsobilosti“)
  2. Služby a projekty, jejichž financování není podmíněno certifikací odborné způsobilosti (specializované služby poradenství pro uživatele návykových látek, patologické hráče a jejich blízké; mezinárodní projekty; projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb; poskytování odborných a ověřených informací uživatelům návykových látek a patologickým hráčům, odborné či laické veřejnosti)

.