Vedoucí Úřadu vlády

Vedoucí Úřadu vlády ČR řídí a zastupuje Úřad vlády ČR navenek. Je jmenován vládou a je tedy za výkon své funkce odpovědný vládě a předsedovi vlády.

Od 17. prosince 2021 je vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková.

Pravomoci vedoucího Úřadu

Pravomoci vedoucího Úřadu vlády ČR jsou dvojí - vůči vládě a vůči úřadu. Ve vztahu k vládě vedoucí Úřadu vlády ČR především:

  1. koordinuje a kontroluje plnění úkolů vyplývajících z plánu práce vlády,
  2. odpovídá za přípravu programu práce vlády (ve vymezeném rozsahu) a jejích orgánů a kontroluje plnění přijatých usnesení vlády,
  3. vytváří předpoklady pro plynulý chod práce vlády a předsedy vlády.

Z hlediska první skupiny, vedoucí Úřadu vlády ČR koordinuje a zajišťuje sběr podkladů od ostatních úřadů pro přípravu plánu práce vlády na příslušné období, kontroluje, zda a jak plní úkoly ostatní ministerstva a další ústřední správní úřady a v rámci svých kompetencí řeší případné problémy.

Co se týče přípravy programu schůze vlády, je vedoucí Úřadu vlády ČR zodpovědný za přípravu podkladů pro schůzi vlády (mj. evidenci materiálů k jednání, formální náležitosti materiálů), za průběh jednání vlády z hlediska organizačně technického (např. za pořizování zvukových záznamů z jednání), za zveřejnění usnesení z jednání vlády na webových stránkách úřadu (www.vlada.cz) a v neposlední řadě kontroluje ministerstva a další ústřední správní úřady, jak plní úkoly uložené v usnesení vlády a o výsledku informuje vládu.

Co se týče samotného úřadu, vedoucí Úřadu vlády ČR vykonává činnosti spojené s organizačním a personálním řízením úřadu (přímo řídí útvary spadající do jeho kompetencí, útvary předsedy vlády a členů vlády začleněných do struktury úřadu koordinuje a řídí po stránce pracovněprávních vztahů) a věcným řízením úřadu. Do kompetencí vedoucího Úřadu vlády ČR patří také možnost vytvářet a předkládat materiály určené pro jednání vlády. O svých materiálech však nemůže hlasovat, neboť tato kompetence náleží výhradně členům vlády.

Pro zajímavost

Vedoucí úřadu vlády se může účastnit schůzí vlády v podstatě bez omezení. Oproti tomu vedoucí ostatních ústředních správních úřadů se mohou jednání účastnit pouze tehdy, když jsou přizváni, a zpravidla se účastní jen té části programu schůze, která se jich bezprostředně týká.