Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Fondy Evropské unie

Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020

V rámci Úřadu vlády ČR se této problematice věnuje Oddělení EU fondů (Sekce pro evropské záležitosti/Odbor pro koordinaci hospodářské politiky EU). Oddělení realizuje svou činnost v rámci projektu technické asistence z OPTP.

Aktuální informace o možnostech čerpání prostředků z EU jsou dostupné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.dotaceeu.cz

Ze strukturálních fondů se peníze čerpají v několikaletých cyklech, tzv. programových obdobích, která trvají zpravidla 7 let. Nyní probíhá programové období 2014-2020.

K dosažení cílů v určitém regionu nebo oblasti se využívají tzv. operační programy (OP), které jsou základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory. OP obsahují informace o konkrétních cílech, prioritách, podporovaných aktivitách a také specifikují, kdo může o dotaci žádat. V jednotlivých výzvách, které jsou časově omezené, se pak tyto informace dále upřesňují.

Pro Českou republiku byly v rámci současného programového období schváleny Evropskou komisí finanční prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Smyslem a cílem jejich využití je podpora hospodářského růstu a zároveň snižování sociálních a ekonomických nerovností mezi státy a regiony Evropské unie (tzv. politika soudržnosti). V programovém období 2014–2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).

 • Fond soudržnosti
 • Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Evropský sociální fond
 • Evropský rybářský a námořní fond
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Základním zastřešujícím dokumentem pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020 je Dohoda o partnerství. Dohoda o partnerství byla definitivně schválena Evropskou komisí dne 26. srpna 2014, čímž byl ukončen téměř tříletý proces tvorby a vyjednávání tohoto dokumentu.

Programy pro programové období 2014–2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy:

Národní operační programy 

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce

 1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní spolupráce

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
 6. Program URBACT III