Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro personální nominace

Východiskem pro řádnou správu a řízení právnických osob s majetkovou účastí státu je transparentní a veřejný výběr osob, které stát zastupují v řídících a dozorčích orgánech těchto společností, který zajistí, aby členové těchto orgánů byli vybíráni na základě svých odborných znalostí, ovšem za plné odpovědnosti konkrétního ministra. K pozitivnímu posunu v uvedeném nominačním procesu došlo usnesením vlády České republiky ze dne 17. března 2014 č. 177, o zřízení Vládního výboru pro personální nominace, kterým byl zřízen Vládní výbor pro personální nominace jako poradní orgán vlády, složený ze tří členů jmenovaných vládou. Cílem činnosti tohoto poradního orgánu bylo na základě přijatých hodnotících kritérií posoudit veškeré personální nominace osob, které mají zastupovat stát v dozorčích radách obchodních společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku.

Dalším výrazným posunem v tomto směru bylo schválení nového nominačního zákona, tj. zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), který nabyl účinnosti dne 4. ledna 2020. Nominační zákon v § 3 odst. 1 vládě uložil zřídit usnesením Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) jako poradní orgán vlády pro posuzování nominací osob, které mají být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, a legislativně zakotvil jeho působnost a pravomoci.

V souladu s nominačním zákonem byl usnesením vlády České republiky ze dne 27. ledna 2020 č. 82 zřízen Výbor a schválen Statut Výboru a Jednací řád Výboru, který upravuje způsob volby předsedy a místopředsedy, průběh jednání a rozhodování Výboru a další podrobnosti. Zároveň byl zrušen dosavadní poradní orgán vlády Vládní výbor pro personální nominace.  

Výbor posuzuje nominace osob, které mají být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů:

  1. obchodní společnosti, v níž má stát majetkovou účast,
  2. státního podniku, nejde-li o státní podnik, jehož právní poměry se dosud řídí zákonem č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
  3. národního podniku a
  4. státní organizace Správa železnic.

Připojené dokumenty

Související zprávy