Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí („Rada“, "RVKPZ", dříve "RVKPP") je zřízena v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně dalších zákonů. Je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti integrované protidrogové politiky, resp. politiky v oblasti závislostí.

Integrovanou protidrogovou politikou (“politika v oblasti závislostí“) se rozumí politika obsahující oblast legálních i nelegálních návykových látek, patologického hráčství či nadužívání moderních technologií a je definována jako komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni. 

Rada byla zřízena vládou České republiky usnesením č. 275 ze dne 26. května 1993 jako Meziresortní protidrogová komise; usnesením vlády ze dne 15. října 2001 č. 1057 byla transformována na Radu vlády České republiky – Meziresortní protidrogovou komisi a usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 643 byl změněn název na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  Dne 18. května 2022 nabyl účinnosti Statut Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválený vládou usnesením č. 412 (došlo ke změně názvu Rady). Dne 10. května 2023 nabyl účinnosti aktuálně platný Statut Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválený vládou usnesením č. 340.

Podrobnosti o působnosti Rady, jejím složení a o administrativní a organizační podpoře činnosti Rady jsou uvedeny ve Statutu. Aktuální složení Rady najdete pod záložkou Členky a členové.

Základními koncepčními dokumenty v oblasti závislostí jsou Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním a na ni navazující akční plány - viz záložku Národní strategie a akční plány

Informace o situaci v oblasti závislostí jsou uvedeny v Souhrnné zprávě o závislostech v České republice a v tematických zprávách k jednotlivým oblastem; podrobný přehled o činnosti Rady a jejího sekretariátu v předchozích letech najdete ve výročních zprávách o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky - viz záložku Výroční zprávy, publikace, metodiky.

Další informace najdete pod jednotlivými záložkami na této stránce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a na stránkách drogy-info.cz. 

Kontaktní adresa

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

 

Tel. ústředna: 224 002 111
E-mail: posta@vlada.cz
Datová schránka: trfaa33
 

Umístění pracoviště

Rytířská 539/31, Praha 1

 

Základní kontakty

Mgr. Jindřich Vobořil 
národní koordinátor pro protidrogovou politiku
Mobil: +420 725 805 865
jindrich.voboril@vlada.gov.cz
Facebook  Twitter 

 

Ing. Lucia Kiššová
ředitelka Odboru protidrogové politiky
Tel.: +420 224 003 945
Mobil: +420 720 988 701
lucia.kissova@vlada.gov.cz  

 

Mgr. Kateřina Horáčková
zástupce ředitele Odboru protidrogové politiky
Tel.: +420 224 003 931
Mobil: +420 720 950 062
katerina.horackova@vlada.gov.cz 

 

Mgr. Pavla Chomynová
vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
Tel.: +420 224 003 947
Mobil: +420 702 087 862
pavla.chomynova@vlada.gov.cz
 

 

Eva Špačková
asistentka ředitelky Odboru protidrogové politiky
Tel.: +420 224 003 946
Mobil: +420 725 716 485
opk@vlada.cz

 

Připojené dokumenty