Legislativní rada vlády

Legislativní rada vlády České republiky (dále jen "LRV") je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti.

Legislativní rada je zřízena podle § 28a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ze dne 8. ledna 1969, ve znění pozdějších předpisů.

LRV má zpravidla 30 členů (tito zejména externí odborníci vykonávají práci pro LRV pouze za symbolickou odměnu) a řídí se Jednacím řádem Legislativní rady vlády.

Veškeré materiály pro práci LRV projednávají s předkladateli návrhů zákonů státní zaměstnanci Odboru vládní legislativy. Odbor kompatibility zajišťuje především práce spojené s legislativními závazky plynoucími z členství České republiky v Evropské unii a provozuje Informační systém pro aproximaci práva - ISAP. Odbor vládní legislativy kromě své obsáhlé agendy navíc zpracovává Plán a Výhled legislativních prací vlády.  Metodické řízení a podporu procesu hodnocení dopadů regulace na úrovni ústředních správních úřadů zajišťuje Oddělení RIA.

V rámci LRV je k 1. 4. 2016 zřízeno (podle čl. 2 písm. e) a čl. 5 odst. 2  Statutu Legislativní rady vlády) 8 pracovních komisí:

Pracovní komise pro veřejné právo I – správní právo č. 1,
Pracovní komise pro veřejné právo I – správní právo č. 2,
Pracovní komise pro veřejné právo I – správní právo č. 3,
Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo,
Pracovní komise pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci,
Pracovní komise pro veřejné právo IV – evropské právo,
Pracovní komise pro soukromé právo,
Pracovní komise pro trestní právo.

V souladu s usnesením vlády ze dne 19. 10.2011 č. 768 byla zřízena Komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

LRV zasedá obvykle jednou za 14 dní, není-li stanoveno jinak.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01

 

Sekce Legislativní rady vlády
Sekretariát: 224 002 746

Ředitel Odboru vládní legislativy
Sekretariát: 224 002 147,
224 002 746

Vedoucí Oddělení RIA
 tel: 224 002 252

Ředitel Odboru kompatibility
Sekretariát: 296 153 192

Sekretariát Legislativní rady vlády
tel.: 224 002 438,
224 002 475

 

Připojené dokumenty

Související zprávy