Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Rada ve své činnosti poskytuje vládě znalostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách konkurenceschopnosti a hospodářského růstu včetně nových odvětví z oblasti kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky tak, aby bylo dosaženo efektivní provázanosti a koordinace resortních a národních postojů a strategií. Při plnění úkolů Rada spolupracuje s ústředními správními úřady a institucemi zabývajícími se problematikou konkurenceschopnosti, zefektivněním fungování veřejné správy a hospodářskými strategiemi na úrovni národního hospodářství.

Poradní orgán vznikl rozdělením původní Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost na dvě samostatné rady – Radu vládu pro informační společnost (v gesci MV ČR) a Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Cílem tohoto kroku bylo efektivnější řízení obou agend.

V současné době se poradní orgán neschází.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz

Připojené dokumenty