Rada hospodářské a sociální dohody - tripartita

Funkce a cíle Rady hospodářské a sociální dohody České republiky

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“.

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (dále „RHSD ČR“) působí, dle schváleného statutu, jako společný dobrovolný, dohadovací a iniciativní orgán vlády, odborů a zaměstnavatelů pro tripartitní vyjednávání, se sídlem na Úřadu vlády ČR, s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Vývojem od roku 1999 tripartita hraje stále významnější roli a v současnosti patří mezi stabilní koordinační, informační a organizačně metodický prvek sociálního dialogu v ČR. Svojí úrovní, strukturou a vykazovanou činností patří mezi uznávané instituce sociálního dialogu i v mezinárodním měřítku. Vzájemná jednání a konzultace sociálních partnerů jsou jedním z charakteristických rysů Evropského sociálního modelu. Požadavek konzultací sociálních partnerů je obsažen v řadě směrnic, doporučení a akčních plánů EU. Sociální partneři se stávají hlavními garanty aplikace principů EU, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovných příležitostí, práva na konzultace atd.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje Sekretariát RHSD ČR se svými zahraničními partnery, zejména s jednotlivými členskými zeměmi EU, dále, v globální rovině, s EHSV (Evropským hospodářským a sociálním výborem), Evropskou komisí, AICESIS (Mezinárodní asociací hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí) a své zastoupení má i v CESlinku (kontaktní, konzultační a informační pracoviště EK a EHSV).

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam na stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

Historie

Přijetím nového Statutu a Jednacího řádu RHSD ČR byly, dne 13. listopadu 1997, na 1. Plenární schůzi RHSD ČR, vymezeny podmínky obnovení plnohodnotného sociálního dialogu. Z podnětu odborů a zaměstnavatelů, jako sociálních partnerů vlády, došlo k opětovnému zařazení hospodářské problematiky do oblasti společného zájmu v dohadovacím a iniciativním procesu.

V náročném období transformace ekonomiky, reformy veřejné správy se RHSD ČR zasloužila o přibližování České republiky Evropské unii a udržení sociálního smíru.

Po celou dobu činnosti RHSD ČR se sociální partneři, společně se zástupci vlády, aktivně podíleli na formulování řady právních norem a celkovém posílení sociálního dialogu.

Současnost

Cílem RHSD ČR je, vzájemně respektovanou formou dialogu, udržet i do budoucna sociální smír, jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů.

Jednání orgánů RHSD ČR, tj. Plenární schůze, Předsednictva, pracovních týmů a skupin se řídí Statutem a Jednacím řádem. Významnou prioritou je zvýšení účinnosti sociálního dialogu v politickém systému, zkvalitnění reprezentativnosti sociálního dialogu při včleňování dalších vlivných skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů do sociálního dialogu na nejvyšší úrovni a tím soustavně zabezpečovat soulad pravidel jednání orgánů této tripartity s praxí. S ohledem na obsahové zaměření RHSD ČR výrazně stoupá význam pracovních týmů a skupin jako jejích expertních orgánů.

Plenární schůzi RHSD ČR - nejvyšší orgán tripartity - tvoří předseda vlády ČR a 7 zástupců vlády, 7 zástupců odborů a 7 zástupců zaměstnavatelů. V současné době jsou sociálními partnery vlády za odbory Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky.

Přínosem pro vytváření zdravých a odpovědných vztahů sociálního partnerství je zřizování tripartitních struktur v regionech a odvětvích a rovněž působení sociálních partnerů na rozšiřování vyšších kolektivních smluv.

Kontakty

Mgr. David Kadečka
výkonný sekretář RHSD ČR
Tel.: 224 002 121

e-mail: tripartita@vlada.cz

www.tripartita.cz

 

Pracoviště

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1

Připojené dokumenty