Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory osob se zdravotním postižením. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 č. 151. VVOZP se zabývá zejména problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve VVOZP se na jeho činnosti podílí i osoby se zdravotním postižením.

VVOZP zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání VVOZP svolává jeho předseda. V nepřítomnosti předsedy svolává zasedání jeho výkonný místopředseda, případně jiný člen předsednictva, kterého předseda pověřil. Zasedání VVOZP řídí jeho předseda, v nepřítomnosti předsedy řídí zasedání výkonný místopředseda, případně jiný člen předsednictva, kterého předseda pověřil. VVOZP je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a to včetně zástupců ústředních orgánů státní správy, kteří se jednání účastní na základě pověření členů VVOZP. Závěry se přijímají hlasováním. Hlasuje se zpravidla veřejně (aklamací). Hlasují pouze členové VVOZP a zástupci ústředních orgánů státní správy, kteří se jednání účastní na základě pověření jeho řádných členů. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje většina hlasujících. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. V naléhavých případech může VVOZP přijímat závěry i formou hlasování per rollam. Zasedání VVOZP jsou neveřejná, pokud není rozhodnuto jinak. Závěry, včetně poměru hlasování, jsou veřejné. Ze zasedání VVOZP se pořizuje zápis, který je následně zveřejněn na internetových stránkách Úřadu vlády ČR.

VVOZP zajišťoval přípravu Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025, který byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 20. července 2020 č. 761 a svou strukturou i obsahem navazuje na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a přispívá k jejímu naplňování. V minulosti se podílel také na přípravě Národního plánu pomoci zdravotně postiženým občanům, Národního plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení, které vláda ČR schválila v letech 1992 a 1993, Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, přijatého v roce 1998. V roce 2004 přijala vláda ČR Střednědobou koncepci státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, z jejíchž cílů a úkolů vycházel Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý v roce 2005. Následný Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 přijatý v roce 2010 a Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 přijatý v roce 2015 již obsahově i strukturou vycházely z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala v roce 2009.

VVOZP přispívá k šíření informací o zdravotním postižení a zajišťování osvěty široké veřejnosti mj. i vyhlašováním Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení v kategorii tiskové, rozhlasové a televizní. 

Sekretariát VVOZP administruje Národní rozvojový program mobility pro všechny, jehož účelem je podpora realizace komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Opatření zahrnují odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a zpřístupňování dopravy.

Sekretariát VVOZP zajišťuje administraci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených.


 

Snadné čtení - ilustrační logo
O Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením ve snadném čtení


Vládní výbor je skupina různých odborníků na zdravotní postižení.
Schází se společně s předsedou vlády a ministry.
Mluví spolu o tom, co lidé se zdravotním postižením potřebují.

Kdo se schází ve Vládním výboru:

 • předseda vlády,
 • ministři,
 • lidé z úřadů,
 • lidé se zdravotním postižením,
 • blízcí lidí se zdravotním postižením,
 • lidé, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením.

Ve Vládním výboru je celkem 28 lidí.
Kdo ve Vládním výboru bude, rozhoduje vláda.

Co Vládní výbor dělá?      

Vládní výbor podporuje vládu, aby myslela na lidi se zdravotním postižením a na to, co potřebují.

 • Vládní výbor upozorňuje na to, kde vláda zapomněla myslet na lidi s postižením.
  Vládní výbor například komentuje nové zákony.
  Hledá v nich věci, které nejsou dobré pro lidi s postižením.
 • Vládní výbor podporuje ministerstva, aby spolupracovala mezi sebou.
  Vládní výbor například podporuje Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
  Tato ministerstva se musí dohodnout,
  jakou asistenci dostanou děti s postižením na školách.
 • Vládní výbor navrhuje, co je potřeba udělat pro lidi s postižením.
  Vládní výbor říká vládě, jaké změny musí udělat pro lidi s postižením.
  Vláda proto pracuje například na tom:
  • aby se na úřadech a v knihovnách postavily výtahy, plošiny a WC pro lidi s postižením,
  • aby lidé s postižením dostávali informace, kterým rozumí
   (třeba aby úřady měly internetové stránky ve snadném čtení),
  • aby úředníci dostali školení, jak mluvit s lidmi s postižením,
  • aby lidé s postižením nemuseli jít do ústavu,
  • aby lidé s postižením měli dostupné pomůcky (třeba berle, chodítka, vozíky),
  • aby učitelé dostali školení, jak učit děti s postižením.