Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní dislokační komise

Vládní dislokační komise (dále jen Komise) je stálým poradním a koordinačním orgánem vlády v oblasti rozhodování o dislokaci organizačních složek státu a státních organizací.

Komise byla zřízena usnesením vlády ze dne 2. září 1992 č. 534 pod názvem „Komise vlády pro umisťování státních orgánů (Vládní dislokační komise)“. Současná podoba Vládní dislokační komise je dána usnesením vlády ze dne 9. března 2015, č. 171. Přílohou tohoto usnesení je Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí, který upravuje postavení a činnost všech dislokačních komisí v České republice.

Činnost Komise, složené z vysokých úředníků vybraných ministerstev a dalších úřadů, spočívá zejména v napomáhání vládě při rozhodování o umísťování orgánů státní správy a při rozhodování o efektivním hospodaření se specifickým majetkem státu – administrativními objekty. „Žádný jiný orgán než vláda (s výjimkou zákona) nemůže stanovit dislokaci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy do konkrétních objektů. Ani Ministerstvo financí, které plní při správě majetku státu velkou úlohu, nemá a nemělo by mít pravomoc určovat ostatním správním úřadům, kde mají mít své sídlo, jak má být veliké, s kým se má dělit o nadbytečné plochy atd. Proto je nezbytné předchozím rozhodnutím vlády podmiňovat všechny převody vlastnických práv a práv užívání ke správním budovám a reprezentačním objektům se kterými hospodaří a které užívají ústřední správní úřady k zabezpečení své činnosti vyplývající ze zákonů, dalších právních předpisů a z řídících aktů ústavních orgánů.“ (z Předkládací zprávy k usnesení vlády č. 251/2001).

Vedle Vládní dislokační komise působí též při územních pracovištích Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových regionální dislokační komise, které mohou v souladu se Statutem Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí vykonávají působnosti v teritoriu příslušného pracoviště ÚZSVM.

Vláda dne 26. června 2017 schválila svým usnesením č. 481 změnu Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí. Nové znění Statutu nabývá účinnosti 1. července 2017. Materiály, které budou předloženy do Vládní dislokační komise před 1. červencem 2017 budou posuzovány podle dosavadních pravidel.

Předpokládané termíny zasedání Vládní dislokační komise

Zasedání Komise se budou po celý rok konat na Úřadu vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 128, Praha. Konkrétní místnost, v níž zasedání proběhne, bude vždy upřesněna v pozvánce.

V dostatečném časovém předstihu před každým plánovaným zasedáním bude členům Komise elektronickou cestou zaslána pozvánka. Zasedání se neuskuteční, pokud tajemník Komise před plánovaným jednáním (tj. do data uzávěrky – vizte níže) neobdrží žádné materiály k projednání. O této skutečnosti budou členové Komise informováni.

Termín, do kterého je nutné zaslat materiály k projednání tajemníku Komise, je uveden v kolonce „Uzávěrka“. Termíny jsou stanoveny v souladu s požadavky Jednacího řádu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí.

Omluvy a případné určení zástupce na zasedání zasílejte předem datovou schránkou.

Datum zasedání

Čas zasedání

Uzávěrka

Středa 06.09.2023

08:30 hod. – 10:00 hod.

28.08.2023

Středa 08.11.2023

08:30 hod. – 10:00 hod.

30.10.2023

Středa 06.12.2023

08:30 hod. – 10:00 hod.

27.11.2023

Středa 07.02.2024

08:30 hod. – 10:00 hod.

29.01.2024

Středa 10.04.2024

08:30 hod. – 10:00 hod.

01.04.2024

Středa 05.06.2024

08:30 hod. – 10:00 hod.

27.05.2024

 

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz 

Tajemník

Mgr. Jan Večeřa
e-mail: vecera.jan@vlada.cz

Připojené dokumenty