Projekt RAS

Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS)

Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS) byl zaměřen na systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů naplňování protidrogové politiky České republiky. Projekt podpořený z finančních prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost probíhal v letech 2016 až 2021. Realizátorem byl Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. 

Podrobné informace a projektové výstupy najdete na webu rozvojadiktologickychsluzeb.cz

 

Stručně o projektu RAS

Záměrem projektu bylo připravit nový strukturní rámec adiktologických služeb s novým integrovaným systémem kvalitních a dostupných služeb,  jasně kompetenčně zakotvených v soustavě veřejných služeb, a se stabilním financováním.

Dílčí cíle byly definovány takto:

 • Zpracovat dvě analýzy mapující dopady nastavení legislativy, politik a institucionálního prostředí protidrogové politiky na praxi adiktologických služeb.
 • Vytvořit nástroje monitoringu, evidence, kontroly kvality, efektivity využívání finančních zdrojů, standardizace a stabilizace adiktologických služeb.
 • Rozvíjet systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších pracovníků veřejné správy a zkvalitnit výkon jejich agendy v oblasti závislostí.
 • Zvyšovat kvalitu adiktologických služeb zaváděním nových metod sociální práce a rozvíjením systému vzdělávání pracovníků adiktologických služeb.
 • Jasně vymezit pravomoci jednotlivých aktérů a role v adiktologických službách. Posílit koordinační mechanismy a do jednoho typu služeb integrovat všechny druhy závislostí. Vytvořit podmínky pro efektivní poskytování služeb, které se zaměří na všechny druhy závislostí.

Závěrečná videokonference  je dostupná ze záznamu na platformě YouTube; konala se v srpnu 2021. Závěrečná evaluace  je ke stažení ze stránek projektu. 

 

Výstupy projektu

Výstupy dostupné z webu rozvojadiktologickychsluzeb.cz

 1. Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce
 2. Analýza systémového rámce protidrogové politiky
 3. Analýza současných systému zajištěni dostupnosti
 4. Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci
 5. Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR
 6. Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách
 7. Standardy odborné způsobnosti adiktologických služeb
 8. Příručka pro hodnotitele kvality v adiktologických službách
 9. Analýza informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách
 10. Metodika / manuál k použití programového základu sdíleného informačního systému
 11. Komparativní analýza nástrojů financovaní adiktologických služeb
 12. Návrh nástroje financování
 13. Metodika moderní metody sociální práce zaměřené na specifické cílové skupiny
 14. Vzdělávací curriculum v oblasti koordinace protidrogové politiky
 15. Metodické materiály včetně příkladů dobré praxe protidrogové politiky na místní úrovni
 16. Návrh systému vzdělávaní krajských a místních protidrogových koordinátorů
 17. Podpora kompetencí zaměstnanců veřejné správy
 18. Komplexní návrh systémových změn strukturního rámce integrované protidrogové politiky
 19. Návrh institucionálního uspořádaní koordinačních mechanismu integrované protidrogové politiky

Ze stránky projektu jsou dostupné rovněž Monitorovací indikátory a výstupy projektu RAS a Přehled veřejných zakázek projektu RAS.

Publikace s ISBN vytvořené v rámci projektu RAS

Neperiodické publikace s ISBN, které vznikly v rámci projektu RAS, jsou zveřejňovány na těchto stránkách (viz související zprávy) a rovněž v ediční řadě Koordinace dostupné na webu drogy-info.cz.