Výroční zprávy, publikace, metodiky

24. 11. 2022 13:57

Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

ISBN 978-80-7440-308-8. Připojen je i dokument Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci.

Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb 

Tato metodika byla zpracována jako součást projektu "Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky" (RAS), registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035, financovaného z Evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu zaměstnanost prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Realizátorem projektu byl Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky. Publikace obsahuje aktualizovanou verzi výstupu projektu RAS z prosince 2020.

Metodika byla vytvořena pro účely analýzy potřeb na úrovni krajů, kde za tvorbu sítí služeb odpovídají krajští protidrogoví koordinátoři. Mohou ji využít i místní protidrogoví koordinátoři provádějící analýzu potřeb na úrovních měst a obcí, nebo externí zpracovatelé pověření realizací analýzy potřeb na krajské či místní úrovni. Metodika byla pilotně testována v Libereckém kraji; doporučení z pilotního testování jsou součástí této publikace.

Pro bibliografické citace/

HANZLÍK, K.; PETRUŽELKA, B., KIŠŠOVÁ, L. 2022. Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-308-8 (online, PDF)

 

Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci

Dokument Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci je výstupem č. 4 z projektu RAS.

Cílem Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodiky k jeho praktické realizaci bylo přiblížit klíčové postupy pro tvorbu sítě adiktologických služeb a představit variantu základního nástroje plánování adiktologických služeb, tj. analýzy potřeb. Text definuje základní pojmy, jako např. „tvorba sítě služeb“ a „analýza potřeb“,  věnuje se způsobům definování potřeb a přibližuje základní metody sběru kvalitativních i kvantitativních dat. Dále představuje základní schematické postupy pro hodnocení pokrytí potřeb na různých úrovních a přibližuje, jak na základě hodnocení identifikovat klíčové potřeby a formulovat návrhy změn ve stávající síti služeb.

Autorem dokumentu je Mgr. Kryštof Hanzlík. Konzultanti: Mgr. Marek Nerud, Ing. Lucia Kiššová, Daniel Dárek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X