Informace pro předkladatele

Činnost Výboru pro personální nominace (dále jen „Výbor“) se řídí zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon). Způsob volby předsedy a místopředsedy Výboru, průběh jednání a rozhodování Výboru a další podrobnosti pak stanoví Statut Výboru a Jednací řád Výboru.

Zásady pro posuzování návrhů nominací konkrétních osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (dále jen „návrh personální nominace“) předložených ministerstvem, do jehož působnosti právnická osoba s majetkovou účastí státu spadá (dále jen „předkladatel“):

 • objektivita,
 • profesionální přístup,
 • diskrétnost.

Návrh personální nominace musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu navržené osoby (dále jen „nominant“), označení funkce, do níž je nominant nominován, a profesní životopis nominanta;
 • pokud se Výboru předkládá návrh nominace, na níž bylo konáno výběrové řízení podle § 10 odst. 1 až 3 nominačního zákona, k návrhu nominace se dále předkládá:
  - kopie oznámení o zahájení výběrového řízení včetně podmínek pro výkon funkce stanovených ministerstvem,
  - kopie všech podkladů, které uchazeč předložil ve výběrovém řízení a
  - záznam o výběrovém řízení a jeho průběhu;
 • pokud se Výboru předkládá návrh nominace, na níž nebylo konáno výběrové řízení, k návrhu nominace se dále předkládá:
  - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nominanta,
  - potvrzení o bezúhonnosti nominanta podle § 17 nominačního zákona, ne starší než 3 měsíce přede dnem předložení návrhu nominace Výboru; jsou-li doklady potvrzující bezúhonnost v jiném než českém jazyce, předkládají se v originále a současně v překladu do českého jazyka,
  - potvrzení o bezdlužnosti nominanta podle § 18 nominačního zákona, ne starší než 3 měsíce přede dnem předložení návrhu nominace Výboru; jsou-li doklady potvrzující bezdlužnost v jiném než českém jazyce, předkládají se v originále a současně v překladu do českého jazyka,
  - ověřená kopie dokladu o tom, že je nominant způsobilý seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu se zákonem upravujícím ochranu utajovaných informací, je-li pro výkon funkce požadována,
  - čestné prohlášení nominanta o tom, že je plně svéprávný,
  - informace o tom, zda pro výkon funkce jsou jiným právním předpisem či v zakladatelském právním jednání právnické osoby s majetkovou účastí státu stanoveny zvláštní podmínky či požadavky.

Výbor si může vyžádat další podklady nebo informace za účelem posouzení návrhu nominace. Současně stanoví lhůtu, do kdy mají být tyto dodatečné podklady nebo informace předloženy. Pod tuto dobu neběží lhůta pro projednání návrhu nominace.

Návrh personální nominace je třeba spolu s přílohami zasílat v 1 originálním vyhotovení do datové schránky Úřadu vlády ČR (datová schránka ID: trfaa33) či Odboru právnímu a kontrolnímu Úřadu vlády ČR, který vykonává funkci sekretariátu Výboru, na adresu nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Předkladatel je odpovědný, že nominant splňuje:

 • podmínky pro výkon funkce stanovené překladatelem v souladu s § 11 odst. 1 nominačního zákona,
 • podmínky stanovené pro výkon funkce jiným právním předpisem a
 • požadavky obsažené v zakladatelském právním jednání právnické osoby s majetkovou účastí státu.

Jednání Výboru se uskutečňují dle potřeby tak, aby byla dodržena lhůta 10 pracovních dnů ode dne podání personální nominace, do kdy musí Výbor návrh personální nominace projednat. Lhůta běží ode dne doručení personální nominace, která obsahuje všechny stanovené náležitosti, do datové schránky Úřadu vlády ČR či na adresu Odboru právního a kontrolního Úřadu vlády ČR.

K posouzení jednoho návrhu personální nominace si členové Výboru vyhrazují maximálně 1 hodinu, předkladatel bude spolu s nominantem pozván na konkrétní den a hodinu.

Písemný záznam o konání a průběhu pohovoru členů Výboru s nominantem včetně stanoviska Výboru k návrhu nominace, případně usnesení Výboru o odmítnutí návrhu nominace, zašle sekretariát Výboru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jednání Výboru, do datové schránky předkladatele.

Na internetových stránkách vlády ČR sekretariát Výboru zveřejní písemný záznam o konání a průběhu pohovoru členů Výboru s nominantem a profesní životopis nominanta bezprostředně poté, co dojde ke jmenování nebo navržení nominované osoby do funkce.

Předkladatel je povinen informaci o jmenování nebo navržení nominanta do funkce bez zbytečného odkladu zaslat předsedovi Výboru prostřednictvím sekretariátu Výboru na e-mail: sekretariatvpn@vlada.cz.

Nominant si na úvod jednání Výboru připraví 5 minutovou powerpointovou prezentaci (rovněž i v tištěné podobě v 6 výtiscích), ve které shrne svoji představu svého fungování v dozorčím či řídícím orgánu, popřípadě pokud je do stejné funkce nominován opakovaně, zhodnotí svůj dosavadní výkon funkce včetně svých případných úspěchů či neúspěchů. Při prezentaci bude možné využít dataprojektor, který bude zajištěn Úřadem vlády ČR. Členové Výboru následně budou klást v rámci vedeného pohovoru doplňující dotazy.

Hodnotící kritéria pro odborné a osobnostní předpoklady nominanta:

 • hodnocení ukázkové prezentace (posuzovat se bude obsah, forma, řízení času);
 • pracovní zkušenosti/vzdělání (se zaměřením na konkrétní zkušenosti z oboru dle potřeby dozorčího nebo řídícího orgánu, dosavadní úspěchy, relevantní vzdělání, publikační činnost, znalost jazyků dle zaměření konkrétní právnické osoby);
 • řízení a vedení lidí (posuzovat se bude zejména, jak se nominant umí orientovat na cíl, jaké jsou jeho komunikační dovednosti, schopnost přesvědčit a prosazovat i nepopulární záležitosti, anticipovat);
 • osobnostní předpoklady (posuzovat se bude zejména morální a osobní integrita, schopnost vize, proaktivita/schopnost inspirovat, asertivita a sebejistota, schopnost činit rozhodnutí);
 • týmová spolupráce (posuzovat se bude zejména schopnost pracovat v týmu, pozitivní přístup, způsob řešení problémů, schopnost řídit krizovou situaci);
 • finanční znalosti (posuzovat se bude zejména zaměření na efektivitu, na hospodárnost, na profitabilitu, schopnost vnímat věci ve finančních souvislostech).