Projekt z Norských fondů 2020-2023

13. 8. 2020 17:42

Projekt „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“

Odbor rovnosti žen a mužů je řešitelem projektu s názvem "Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí". Registrační číslo projektu: LP-PDP8-001

Stručná anotace

Projekt se zaměřuje na posílení kapacity systému pro prevenci a boj proti domácímu

a genderově podmíněnému násilí. Konkrétně usiluje o zvýšení schopnosti veřejné správy účinně potírat domácí a genderově podmíněné násilí; zlepšení prevence sexuálního násilí mezi mládeží prostřednictvím osvěty na školách; zajištění dalšího šíření a využívání filmu Zuřivec při řešení případů domácího násilí, jehož svědky jsou děti; zvýšení expertízy státu v oblasti domácího a partnerského násilí prostřednictvím bilaterální a

mezinárodní spolupráce; zvýšení znalostí o rozsahu a formách on-line sexismu v české společnosti; zvýšení schopnosti policie reagovat na nové formy sexuálního násilí v kyberprostoru a citlivě přistupovat k obětem.

Doba realizace: 1. 3. 2020 - 30. 4. 2024

Celkový rozpočet: : (EU/SR podíl): 23 970 000 Kč (NF: 20 374 500 Kč / SR: 3 595 500 Kč)

Zdroj financování: Financováno z Norských fondů a státního rozpočtu ČR

Samostatný web projektu: tojerovnost.cz; www.zurivec.cz

Kontaktní osoba: Nela Faltusová, nela.faltusova@vlada.gov.cz, 00420 720 988 520


Aktivita 1

Tato aktivita se zaměřuje na poskytování metodické podpory (včetně školení) různým orgánům veřejné správy v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí, včetně nových forem tohoto násilí (on-line sexuální násilí apod.). Přispěje tak ke zvýšení schopnosti řešit tyto formy násilí.

Aktivita 2

V rámci této aktivity budou realizovány workshopy pro děti a mládež (včetně romských dětí a mládeže). Součástí aktivity bude také hloubkové proškolení studentů a studentek pedagogických fakult s cílem dalšího rozvoje workshopů v budoucnu.

Aktivita 3

Tato aktivita se zaměřuje na podporu využívání norského animovaného filmu „Zuřivec“ („Angry man“). Film Zuřivec je inovativním nástrojem, který do prostředí České republiky uvedla norská organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí) prostřednictvím společného projektu s Úřadem vlády ČR v předchozím programovém období Norských fondů.

Aktivita 4

V rámci této aktivity se naváže na zavedenou a úspěšnou bilaterální spolupráci s norskou organizací Alternativ til Vold (Alternativa násilí) z předešlého projektu Norských fondů. Cílem této aktivity je prostřednictvím bilaterální spolupráce dále prohlubovat expertízu ÚV ČR v oblasti prevence a potírání genderově podmíněného násilí a prezentovat výsledky spolupráce s ATV.

Aktivity 5

Tato aktivita bude zaměřena na zvyšování kompetence orgánů státní správy potírat on-line sexismus jako jednu z nových forem genderově podmíněného násilí. Aktivita bude souviset s naplňováním doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2019)1 k prevenci a potírání sexismu, které stanoví základní standardy v této oblasti.

Aktivita 6

Cílem této aktivity je zvýšit schopnost policie reagovat na nové formy genderově podmíněného násilí, a to prostřednictvím školení. Projekt je realizován ve spolupráci s norskou organizací Alternativ til Vold (Alternativa násilí).

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X