Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

28. 4. 2021 15:16

Výbor pro institucionální zabezpečení se zabýval podmínkami na rezortech pro naplňování nové strategie

V úterý 27. dubna 2021 se ve virtuálním prostředí sešel Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor schválil Plán práce na rok 2021 a mezi své priority na tento rok zařadil např. průběžné vyhodnocování naplňování agendy rovnosti žen a mužů na jednotlivých rezortech či zajištění lepší osvěty o viditelnosti výstupů výboru směrem k veřejnosti. Hlavní část jednání byla věnována diskuzi o podmínkách na jednotlivých rezortech pro naplňování nové strategie.

Členové a členky výboru probírali návrh Zprávy o plnění Standard pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů a potíže, kterým koordinátoři a koordinátorky při výkonu své agendy musí nejčastěji čelit. Koordinátoři a koordinátorky jsou stálými hosty a hostkami na jednáních výboru, a proto měl výbor možnost vyslechnout si k (ne)naplňování standardu zpětnou vazbu přímou od nich samotných.

Vyhodnocení plnění standardu poukázalo např. na to, že pozice koordinátorů a koordinátorek byla v roce 2020 stejně jako v uplynulých letech na většině ministerstev organizačně zařazena do personálního odboru (a potažmo redukována na personalistickou agendu), a tím pádem nebylo plně umožněno průřezové uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů napříč činnostmi a politikami daných rezortů. Tento stav je v rozporu s nově schválenou strategií, která ukládá, aby tato pozice pokrývala nejen vnitřní, ale i vnější agendy rezortu. Nedostatky v plnění standardu byly tudíž projednávány i v souvislosti se změnami, které přináší Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, jejíž implementační mechanismus byl na výboru taktéž diskutován.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie