Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

20. 7. 2022 14:41

Zpráva za rok 2021 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022

Vláda dnes 20. července 2022 projednala Zprávu za rok 2021 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 (dále jako „Akční plán“). Zpráva obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí za využití dostupných statistických údajů a odborných studií a vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu.

Z vyhodnocení dostupných statických údajů v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí vyplývá, že v roce 2021 došlo k výraznému nárůstu počtu znásilnění. V minulém roce policie evidovala 773 případů tohoto trestného činu, což představuje nárůst o 134 nahlášených případů oproti roku 2020 a nejprudší nárůst za posledních 13 let.

K mírnému poklesu naopak došlo v případě domácího násilí (týrání osoby žijící ve společném obydlí - 403 případů). Rovněž byl evidován dosud nejnižší počet vykázání násilné osoby ze společného obydlí (958 případů). V tomto případě se jedná o nejprudší pokles počtu vykázání od roku 2011.

Akční plán obsahuje celkem 61 úkolů s termínem plnění v roce 2021. Většina z těchto úkolů byla splněna (23) či částečně splněna (17).

Hlavní výzvu představuje zajištění dostupnosti a dostatečného a předvídatelného financování specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a jejich děti. Jedná se především o utajené azylové domy, krizová lůžka či telefonickou krizovou pomoc. Specializovaných pobytových služeb (azylových domů) máme v Česku dlouhodobě nedostatek.

„I proto je zajištění dostupnosti služeb pro oběti jednou z našich priorit pro příští období, na kterou zaměříme v rámci přípravy dalšího Akčního plánu. Důležitou změnu by v tomto ohledu měla přinést i novela zákona o sociálních službách ze strany MSPV," říká Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Akční plán má také přispět k prohloubení vzdělávání profesí, které nejčastěji přicházejí do kontaktu s oběťmi. Důležitou součástí je také prevence uvedených forem násilí, a to prostřednictvím osvětových aktivit, vzděláváním profesí v nejčastějším kontaktu s oběťmi či vzdělávání na školách. K důležitým opatřením Akčního plánu patří i podpora terapeutických programů pro násilné osoby. Aktualizace Akčního plánu v loňském roce přinesla také nová opatření, zejm. v oblastech prevence kybernásilí, prevence násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám a zvýšení ochrany a zajištění bezpečí osob ohrožených během krizových situací.

Zpráva byla zpracována sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů ve spolupráci s členkami a členy Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a vychází z informací, které poskytly jednotlivé ústřední orgány státní správy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie