Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

15. 12. 2020 15:31

Poslední letošní jednání Pracovní skupiny k porodnictví

Poslední letošní jednání Pracovní skupiny k porodnictví proběhlo on-line ve čtvrtek 10. prosince 2020. Jednání se zúčastnila i náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Pracovní skupina se zaobírala zejména přetrvávajícími nedostatky v implementaci Baby-friendly Hospital Initiative Světové zdravotnické organizace a UNICEF v České republice, činností Národní komise pro kojení a nově vydaným metodickým doporučením k centrům porodní asistence.

Pracovní skupina nejprve diskutovala o naplňování Podnětu k podpoře kojení, který Rada vlády pro rovnost žen a mužů přijala 20. února 2020. Po Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupina požadovala důslednější postup při implementaci Baby-friendly Hospital Initiative Světové zdravotnické organizace a UNICEF ve znění z roku 2018. Jeho součástí by podle pracovní skupiny měl být rozpis jednotlivých fází implementace spolu s určením subjektů/osob, které jsou za jednotlivé části implementace zodpovědné na úrovni státní správy, i identifikace finančních nároků na dosažení cíle a mechanismů, kterým se bude realizace opatření promítat do rozpočtu. A to tak, aby k dokončení implementace došlo nejpozději do roku 2022.

V souvislosti s monitoringem naplňování Podnětu k podpoře kojení pracovní skupina upozornila na další případy porušování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace a UNICEF a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění. Za velmi problematické bylo označeno porušování kodexu v pražské Thomayerově nemocnici, kde se nachází Národní laktační centrum, které je modelovým a koordinačním pracovištěm, které má monitorovat naplňování iniciativy Baby-friendly Hospital v ČR a má školit další zdravotníky a zdravotnice.

V závěru jednání bylo diskutováno nedávno vydané metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví k centrům porodní asistence. Náměstkyně Šteflová uvedla, že hlavním cílem metodického doporučení je posílení role porodních asistentek v rámci zdravotnických zařízení, zajištění maximální bezpečnosti rodičkám a novorozencům a zvýšení standardu komunikace s rodičkami. Pracovní skupina ocenila, že Ministerstvo zdravotnictví uznává potřebu změn v poskytování porodní péče v ČR směrem k péči zahrnující porodní centra s důrazem na větší respekt a možnost volby. Zdůraznila však nezbytnost skutečného uznání profese porodní asistentky jako samostatné poskytovatelky péče a integrální součásti systému péče, které v doporučení i v praxi v plném rozsahu dosud chybí.

Souběžně s tím pracovní skupina vyjádřila kritiku nad některými částmi metodického doporučení i samotným procesem jeho přípravy. Kriticky se vymezila zejména vůči pokynům vedoucím k separaci matky a novorozence a dále nedůvodné preferencí ČGPS ČLS JEP ze strany Ministerstva zdravotnictví. Pracovní skupina nesouhlasí s tím, že metodické doporučení nutí porodní asistentky podřídit se standardům spolku ČGPS ČLS JEP, i když nejsou jeho členkami a reprezentují jinou profesi / jiný obor. Porodní asistentka se řídí standardy oboru porodní asistence a Ministerstvo zdravotnictví mělo podle pracovní skupiny zástupkyně profesních organizací porodních asistentek k přípravě či alespoň k připomínkování metodického doporučení přizvat.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie