Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

9. 12. 2021 15:04

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách schválil Minimální multioborové standardy pro práci s dětskými oběťmi násilí v rodině

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 jednal Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách na svém zasedání projednal a schválil Minimální multioborové standardy pro práci s dětskými oběťmi násilí v rodině a současně doporučil jejich implementaci všem relevantním resortům. Výbor se na jednání zabýval také zhoršující se pandemickou situací a jejími dopady na ochranu a bezpečí osob ohrožených domácím a sexuálním násilím. V této souvislosti přijal usnesení, v kterém doporučil zmocněnkyni vlády pro lidská práva, aby seznámila nastupujícího předsedu vlády ČR, ministra vnitra a ministra práce a sociálních věcí se specifiky incidence domácího násilí a násilí na ženách v průběhu pandemie Covid-19 a upozornila je na potřebu naplňování navržených opatření Výboru k ochraně obětí domácího a sexuálního násilí s ohledem na pandemii Covid-19. Výbor se na jednání dále věnoval dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v ČR, výstupy činnosti pracovních skupin Výboru, vyhodnocení činnosti Výboru v uplynulém roce a plánu činnosti na období příští.

Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/prevence_domaciho_nasili/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-121940/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie