Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 9. září 2022 výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2023, čj. 35077/2022-UVCR (dále jen „výzva k podání žádosti“).

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 11. října 2022. Krycí list musí být doručen do datové schránky či na podatelnu ÚV ČR do 5 dnů od elektronického podání Žádosti ve webové aplikaci.

Věcné zaměření výzvy k podání žádosti a účel dotace

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2023 se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jen „Strategie 2021+“) a v návaznosti na ustanovení Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen „Evropská charta“).

Z programu lze podpořit projekty směřující k řešení problémů identifikovaných:

1. Cíli a opatřeními Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030 v následujících oblastech:

 1. Práce a péče
 2. Rozhodování
 3. Bezpečí
 4. Zdraví
 5. Poznání
 6. Společnost
 7. Vnější vztahy
 8. Instituce

2. Evropskou chartou za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.

Pro rok 2023 budou v souladu s čl. 3 odst. 6 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 16/2022 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a ve vazbě na aktuální společenskou potřebu upřednostněny (tzn. bodově zvýhodněny – blíže viz příloha č. 5) projekty, které se zaměřují na následující oblasti:

 1. Integraci a pomoc ženám prchajícím z Ukrajiny a jejich rodinám v důsledku probíhajícího válečného konfliktu a uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů v migrační a integrační politice, a to v souladu s materiálem Stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu, schváleným usnesením vlády ČR ze dne 13. dubna 2022 č. 309 a v souladu s podnětem Rady vlády pro rovnost žen a mužů k důslednějšímu zohledňování hlediska rovnosti žen a mužů při pomoci uprchlíkům a uprchlicím z Ukrajiny[1].
   
 2. Řešení genderových nerovností v souvislosti s ohrožením chudobou v návaznosti na aktuální socioekonomickou situaci a zohlednění potřeb ohrožených skupin  jako jsou ženy samoživitelky či seniorky, a to v návaznosti na strategický cíl č. 4 Snížení míry ohrožení chudobou, zejména žen kapitoly Práce a péče Strategie 2021+.
   
 3. Podpora práva žen na svobodnou volbu místa, způsobu a okolností porodu a podpora respektujícího přístupu v porodnictví, a to v návaznosti na strategický cíl č. 4 Zvýšení spokojenosti rodiček s péčí v těhotenství, při porodu a v šestinedělí kapitoly Zdraví Strategie 2021+.
   
 4. Prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí, a to v návaznosti na kapitolu „Bezpečí“ Strategie 2021+ a navazující strategické cíle. Bodově zvýhodněna nebudou témata podporovaná z výzvy a malého grantového schématu v rámci programu „Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ financovaných z Norských fondů - jedná se o tyto tematické oblasti: i. zřizování nových specializovaných služeb pro oběti genderově podmíněného násilí a zavádění inovativních opatření do stávajících služeb, ii. podpora kapacit pro interdisciplinární spolupráci, iii. realizace osvětových kampaní za účelem potírání genderových stereotypů, sexismu a klíčových příčin domácího a genderově podmíněného násilí, potírání nových forem genderově podmíněného násilí a motivace mužů k zapojení se do potírání těchto forem násilí a podpory rovnosti žen a mužů, iv. zvyšování kapacit organizací poskytujících intervence pro násilné osoby.

 

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2023 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti.

Žádosti se podávají online v IS Patriot (https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Pro vstup do systému je potřeba využít prohlížeč Internet Explorer.

Seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2023 se uskuteční on-line formou dne 19. září 2022 od 13.00 h do 16.00 h.

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 15. září 2022 (včetně) e-mailem na adresu dotační pracovnice kysela.andrea@vlada.cz.

Účast bude potvrzena 16. září 2022 dle pořadí přihlášení. Na seminář je z organizačních důvodů možné přihlásit maximálně dva zástupce či zástupkyni za organizaci / obec / městskou část. Přítomnost další osoby bude možná pouze v případě nenaplnění kapacity. Kapacita semináře je omezena, pokud bude vyšší poptávka, budou upřednostněni zájemci a zájemkyně dle pořadí přihlášení.

Informace o dotačním programu podává Andrea Kyselá na e-mailové adrese kysela.andrea@vlada.cz, tel. +420 727 943 520.

Přílohy

Součástí výzvy k podání žádostí jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2023
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Formulář Přehledu výstupů projektu
 8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

 


[1] Blíže viz /assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Podnet_Ukrajina_gender-RVRZM_1.pdf