Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

28. 6. 2021 14:40

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

V pondělí 28. června zasedala Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Rada schválila Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Vládě doporučila, aby standardy využívala při financování služeb pro oběti násilí z prostředků EU fondů a dalších dotačních titulů. Za účelem včasné identifikace ohrožených dětí i dospělých Rada doporučila také podporu využívání mezinárodního signálu nebezpečí násilí v rodině. Rada dále schválila podnět k důslednějšímu naplňování programu WHO a UNICEF s názvem Baby-friendly Hospital Initiative 2018, jehož součástí je tzv. deset kroků k úspěšnému kojení. Do statutů pracovních a poradních orgánů vlády Rada navrhla zanést ustanovení na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů.

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů mělo nabitý program. V úvodu Rada schválila Zprávu za rok 2020 o rovnosti žen a mužů, včetně Zprávy za rok 2020 o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a také novou implementační osnovu ke Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. V další části zasedání Rada projednala aktuální stav přípravy výzev z operačních programu Zaměstnanost+ a pět podnětů od svých výborů a Pracovní skupiny k porodnictví. Na jejich základě adresovala vládě pět doporučení.

První z nich apeluje na podporu využívání mezinárodního signálu nebezpečí násilí v rodině signalizovaného 4 prsty. Tento signál má sloužit k včasné identifikaci osob ohrožených domácím násilím. O signálu se píše např. zde. Rada doporučila, aby se tento signál naučili rozpoznávat např. policisté a policistky, pracovníci a pracovnice OSPOD a další profese, které mohou být v kontaktu s osobami ohroženými domácím násilím.

Druhé doporučení se týká Radou schválených Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Rada doporučila jednak využití prostředků Operačního programu Zaměstnanost+ k pilotnímu ověření standardů, jednak následné využívání těchto standardů při udělování podpory z dalších operačních programů a dotačních titulů, které jsou v gesci Ministerstva financí, Úřadu vlády ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Zatřetí Rada schválila podnět k důsledné implementaci programu Baby-friendly Hospital Initiative 2018. Do programu se v ČR zapojily zhruba 2/3 nemocnic (resp. jejich novorozeneckých oddělení), avšak nedochází u nich k pravidelné recertifikaci či jiné externí kontrole dodržování souvisejících podmínek. Některé z těchto nemocnic přes získanou certifikaci nenaplňovaly ani základní požadavek 75 % (od roku 2018 80 %) výlučně kojených dětí při odchodu z porodnice. Mezi dalšími identifikovanými problémy je neumožňování kontaktu kůže na kůži matek a dětí, nedostatek včasných informací o kojení či rozšířené dokrmování dětí umělou výživou, někdy i bez vědomí a souhlasu rodičů. WHO a UNICEF v rámci aktualizace z roku 2018 stanovilo devět klíčových povinností národních programů Baby-friendly Hospital Initiative, které Radou schválený podnět blíže rozebírá ve vztahu k českému kontextu.

Čtvrté doporučení Rada adresovala vládě na základě podnětu od Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Směřuje k provedení změny statutů pracovních a poradních orgánů vlády tak, aby obsahovaly ustanovení na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů. Rada reagovala na skutečnost, že v současnosti je zastoupení žen ve všech poradních a pracovních orgánech vlády jen 29,4 %.

Poslední z doporučení se týkala vyhodnocení plnění Standardu pozice rezortních koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů za rok 2020. Vyhodnocením plnění tohoto standardu se zabýval Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů a Rada na jeho základě doporučila vládě zajistit efektivněji plnění standardu, které je nezbytnou podmínkou pro zajištění dostatečných kapacit pro efektivní naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

Rada také schválila priority českého předsednictví Radě EU v oblasti rovnosti žen a mužů. K prioritním tématům bude patřit ekonomická rovnost žen a mužů v rámci obnovy po pandemii a prevence a potírání domácího a sexuálního násilí.

V závěru zasedání se Rada zabývala aktuálními legislativními návrhy souvisejícími s rovností žen a mužů, zejména novelou zákona o obětech trestných činů, která přináší významnou změnu pro oběti domácího a sexuálního násilí – nově totiž bude na oběti trestného činu znásilnění a trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí automaticky pohlíženo jako na zvlášť zranitelné oběti. Dále byla probírána novela zákona o matrikách, návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Rada diskutovala rovněž o pozměňovacích návrzích, jež usilují o změnu definice trestného činu znásilnění tak, aby definice znásilnění nebyla založena jen na překonání odporu oběti, ale na absenci souhlasu či provedení pohlavního styku proti vůli druhé strany.


Přijatá usnesení:

Č. 05/2021

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

schvaluje Zprávu za rok 2020 o rovnosti žen a mužů, včetně Zprávy za rok 2020 o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020;

schvaluje implementační osnovu ke Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

 

Č. 06/2021

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje ministryni práce a sociálních věcí, ministrovi vnitra a ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy podniknout účelné kroky směřující k propagaci a zavedení do praxe mezinárodního signálu nebezpečí násilí v rodině signalizovaného 4 prsty jako účinného opatření k včasné identifikaci ohrožených dětí i dospělých osob především v období pandemie covid-19 a souvisejících omezujících opatření.

 

Č. 07/2021

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

schvaluje Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí jako doporučený model kvality pro danou cílovou skupinu;

obrací se na ministryni práce a sociálních věcí se žádostí o zajištění možnosti pilotního ověření těchto standardů v rámci OP Zaměstnanost+ a o propagaci standardů a poskytovatelů, kteří je naplňují;

doporučuje ministryni práce a sociálních věcí, ministryni financí, vedoucí Úřadu vlády a ministryni pro místní rozvoj při financování služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí z operačních programů a dalších dotačních titulů doporučovat využívání těchto standardů.

 

Č. 08/2021

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Schvaluje podnět k důsledné implementaci Baby-friendly Hospital Initiative 2018;

doporučuje vládě ČR, aby uložila ministru zdravotnictví zpracovat a předložit vládě do 1. 6. 2023 strategii k implementaci programu Světové zdravotnické organizace a UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative 2018 v České republice.

 

Č. 09/2021

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje vládě ČR uložit předsedům a předsedkyním pracovních a poradních orgánů, aby v termínu do 31. 12. 2022 předložili vládě ČR návrh změny statutů příslušných pracovních a poradních orgánů tak, aby obsahovaly následující ustanovení na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů:

„Při jmenování místopředsedů/místopředsedkyň a ostatních členů/členek se dodržuje princip vyrovnaného zastoupení žen a mužů. Toto ustanovení se nevztahuje na místopředsedy/místopředsedkyně a ostatní členy/členky, jimž vzniklo členství z titulu jiné funkce.“

 

Č. 10/2021

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje členům a členkám vlády, aby zajistili efektivní plnění Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů a nadále podporovali koordinační roli Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR;

doporučuje předsedovi vlády a zmocněnkyni vlády pro lidská práva, aby vládě ČR pro informaci předložili materiál Zpráva k plnění Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů – vyhodnocení rok 2020.

 

Č. 11/2021

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

schvaluje priority českého předsednictví Radě EU v oblasti rovnosti žen a mužů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie