Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

16. 12. 2019 8:12

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách vyhodnocoval svou činnost za rok 2019

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

V úvodu setkání se Výbor věnoval vyhodnocení jeho činnosti za rok 2019 a námětům k plánu práce na rok příští. Členky a členové se shodli na následujících prioritních tématech pro další období: 1, prevence sexuálního násilí, 2, podpora ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a 3, děti jako osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím.

V rámci dalších bodů jednání byly představeny doporučení pro oblast prevence sexuálního násilí, projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení“, aktuální informace o přípravě novely zákona o sociálních službách a informace o přípravě ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Výbor dále diskutoval problematiku sexuálního zneužívání v církvích.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 6. května 2019 č. 318 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Bližší informace o Výboru naleznete zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie