Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

17. 5. 2022 20:22

Odborný kulatý stůl k implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka v české legislativě a metodické podpoře jejího vymáhání

(Aktualizováno 17. května 2022) Dne 25. února 2022 proběhl odborný kulatý stůl „Implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí v české legislativě a možnosti metodické podpory k vymáhání této legislativy“. Kulatý stůl uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v návaznosti na podnět Pracovní skupiny k porodnictví. Na kulatém stole byla představena i nejnovější zpráva WHO a UNICEF „Jak marketing náhrad mateřského mléka ovlivňuje naše rozhodování výživě kojenců“. Zpráva podrobně popisuje škodlivé praktiky průmyslu vyrábějícího náhrady mateřského mléka, které ohrožují výživu dětí a porušují mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv. Kulatý stůl umožnil zástupkyním a zástupci odborné veřejnosti, státní správy a dozorových orgánů podrobně diskutovat potřebné legislativní změny a další opatření na ochranu kojení před vzrůstajícími a neetickými komerčními vlivy.

Marketing náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví je vysoce sofistikovaný a zasahuje do rozhodování rodičů o výživě malých dětí. Jedním z důsledků predátorského marketingu ze strany výrobců a distributorů těchto produktů je, že se v Česku dlouhodobě zvyšuje podíl dětí odcházejících z porodnice s dokrmem na úkor podílu dětí plně kojených. Pracovní skupina k porodnictví proto prostřednictvím Podnětu ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka připravila detailní návod pro důslednou implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka WHO a UNICEF a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění do českého právního řádu.

Podnět Pracovní skupiny k porodnictví se jeví jako vysoce aktuální i ve vztahu k nejnovější zprávě WHO a UNICEF. Zpráva odkrývá enormní rozsah a rafinovanost marketingových technik, které zneužívají strachu a zranitelnosti rodičů. Rovněž upozorňuje na extenzivní využívání digitálních platforem, jejichž součástí je využívání algoritmů k přesnému zacílení na individuální profil dané osoby, zpravidla rodičů a zneužívání jejich strachu, přání a aspirací. Ty jsou podkladem pro další personalizaci marketingového sdělení.

Výkonná rada WHO tudíž doporučila Světovému zdravotnickému shromáždění, aby se na svém 75. zasedání oblasti digitálního marketingu náhrad mateřského mléka věnovalo a požadovalo její adekvátní regulaci. Odbor rovnosti žen a mužů zajistil český překlad přílohy reportu, o který se Výkonná rady WHO ve svém doporučení opírá a který shrnuje nejdůležitější poznatky o rozsahu a dopadu digitálního marketingu náhrad mateřského mléka.

Shrnutí závěrů kulatého stolu pro Radu vlády pro rovnost žen a mužů

Účastnice a účastník kulatého stolu:

 • Uznávají narůstající rozsah a naléhavost neetického marketingu náhrad mateřského mléka a jeho zásadní negativní dopady na veřejné zdraví.
 • Pro ochranu zdraví dětí a žen, ochranu lidských práv a možnost rozhodnutí o typu výživy dětí na základě práva na nestranné a pravdivé informace považují za nezbytné důsledně implementovat Kodex a navazující rezoluce.
 • Oceňují vysokou kvalitu Podnětu ke Kodexu a doporučují MPO a MZd využití přílohy č. 1 Podnětu o Kodexu obsahující přehled implementace Kodexu a navazujících rezolucí v evropské a české legislativě.
 • Podporují diskuzi MPO a MZd o změně dozorového orgánu i širší diskuzi o vzniku případného nového speciálního zákona, avšak požadují, aby tyto neblokovaly možnost přednostní realizace prvních kroků směrem k důslednější implementaci Kodexu a navazujících rezolucí, zejména:
  • včlenění sankcí za porušování pravidel zakotvených evropskými nařízeními do zákona o regulaci reklamy;
  • zajištění metodického vedení KŽÚ jakožto stávajícího dozorového orgánu prostřednictvím školení a vytvoření souvisejícího metodického pokynu;
  • vznik metodického pokynu pro poskytovatele zdravotních služeb;
  • zajištění proškolení soudců a soudkyň správních soudů.
 • Vítají možnost využití spolupráce ze strany zástupkyně Pracovní skupiny k porodnictví a sítě IBFAN na přípravě výše uvedených metodických pokynů a školení.
 • Upozorňují na nutnost dostatečných personálních a odborných kapacit na MPO a MZd pro implementaci Kodexu a navazujících rezolucí.
 • Doporučují zhotovení českého překladu relevantních metodických dokumentů WHO, UNICEF a IBFAN do češtiny, a potažmo zajištění jejich dostupnosti pro osoby, které se budou na regulaci podílet (protokoly NetCode a další).

Podrobnosti o průběhu a obsahu kulatého stolu jsou shrnuty v přiloženém zápise.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie