Aktuality

8. 3. 2021 16:21

TZ: Vláda dnes schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030

Vláda dnes projednala Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

Vláda dnes symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne žen schválila novou strategii rovnosti žen a mužů. Strategie byla na vládu předkládána bez rozporu, což znamená, že ostatní ministerstva s jejím zněním souhlasí. Podpora genderové rovnosti je jednou z mých dlouhodobých priorit a jsem proto ráda, že ke konkrétním úkolům v této oblasti se vláda zavázala právě dnes. Bylo tak završeno naše dvouleté úsilí na přípravě tohoto zásadního dokumentu, který by měl přinést zlepšení života žen, ale i mužů, v naší společnosti,“ řekla Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Odstraňování nerovností v osmi společenských oblastech

V rovnosti žen a mužů Česká republika dlouhodobě zaostává za průměrem Evropské unie. Genderové nerovnosti přitom mají negativní dopad na kvalitu života žen i mužů. V osmi oblastech společenského života proto připravil Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády konkrétní opatření ke snížení genderových nerovností. Jedná se o opatření v oblasti Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy a Instituce.

Dokument reflektuje i aktuální vývoj způsobený pandemií covid-19. Podle dat Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při CERGE-EI měla krize tvrdší dopad na ekonomické postavení žen a na jejich psychické zdraví. V loňském roce přibylo 32,8 tisíc nezaměstnaných žen a 19,6 tisíc nezaměstnaných mužů, ženy také ve větší míře doplácejí na zavření škol, školek a dětských skupin. Během karantény stoupl počet případů domácího násilí – pomáhající organizace loni vykázaly až o 40 % více obětí.

 „Strategie přináší opatření, která pomohou narovnávat postavení mužů a žen v souvislosti s rodičovstvím, zajistí větší dostupnost školek a jeslí, zvýší transparentnost mezd, povedou ke zvýšení podílu žen na veřejném rozhodování, zlepší dostupnost služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podpoří osvětu v boji proti genderovým stereotypům,“ představil příklady cílů strategie Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

Přijetí strategie povede k tomu, že stát bude na specifické potřeby žen a mužů více pamatovat. K podpoře rovnosti žen a mužů by měly přispět i nové finanční nástroje, ať už jde o příští období EU fondů či připravovaný Národní plán obnovy,“ doplnil Radan Šafařík.

Boj proti genderově podmíněnému násilí a ochrana obětí

V době přípravy strategie se v důsledku pandemie covid-19 ve větší míře odkryla problematika domácího násilí a genderově podmíněného násilí. Část strategie tuto problematiku řeší v samostatné kapitole „Bezpečí.“ „V Česku se ve veřejném prostoru ženám a mužům nežije stejně. Svědčí o tom i data, která ukazují, že až 60 % žen se po setmění vyhýbá určitým místům ze strachu o své bezpečí. Pro srovnání u mužů je to 20 %. V praxi se často potkávám s dívkami a ženami, které čelily sexuálnímu násilí či kybernásilí. Za důležité považuji se o sexuálním násilí bavit na školách. Již několik let proto pořádáme preventivní workshopy a jsem ráda, že nově na nich spolupracujeme i s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády,“ řekla Johanna Nejedlová, ředitelka spolku Konsent. Mezi další cíle v oblasti bezpečí patří posílení prevence násilí páchaného na ženách, zvýšení podpory obětem. Jedním z opatření bude i zmapování trestů udělených pachatelům genderově podmíněného násilí a důslednější školení soudců a soudkyň za účelem sjednocení rozhodovací praxe.

Podpora talentovaných žen v české vědě

Do roku 2030 má strategie v oblasti „Poznání“ podpořit dívky a ženy ve vědě. Ženy tvoří 60 % absolventů a absolventek magisterského studia. V dalších stupních studia a ve vědě se ovšem vytrácí a Česko tak nedokáže naplno využít jejich potenciál. Mezi výzkumníky a výzkumnicemi je 27 % žen a jejich zastoupení dlouhodobě klesá. „Strategie v této oblasti navrhuje zavést podporu rodičů, kteří se vracejí do profese po rodičovské dovolené ve formě návratových grantů. Jedním z opatření je například umožnění rodičům proplatit hlídaní dětí z grantu. Podpoří se také aktivity, které motivují větší zapojení méně zastoupeného pohlaví, například mentoring, vzdělávací kurzy, kampaně, které zviditelní vzory v dané oblasti,“ zmínil Marcel Kraus z Technologické agentury ČR, člen expertní přípravné pracovní skupiny pro oblast Poznání.

Strategie obsahuje celkem 8 tematických oblastí a 26 strategických cílů. Definuje tak aktivity vlády v oblasti rovnosti žen a mužů na příští desetiletí. K jejímu plnění budou sloužit kromě běžných činností ministerstev i EU fondy a fondy EHP/Norska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie