Aktuality

15. 12. 2022 16:38

Výbor projednal první návrh navazujícího Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Výbor“). Jednalo se o čtvrté zasedání Výboru v tomto roce.

V úvodu jednání vystoupila zmocněnkyně vlády pro lidská práva K. Šimáčková Laurenčíková, která představila její priority v oblasti prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí.

Jednalo se o

1) Odstranění stávajících nedostatků v právní ochraně obětí domácího a sexuálního násilí,

2) Naplnění mezinárodních závazků v této oblasti vč. ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a

3) Předložení a přijetí vládního akčního plánu k prevenci těchto jevů na další období.

Výbor se následně zaměřil na projednání návrhu Akčního plánu prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023-2026 (dále jako „Akční plán“). K tomuto bodu jednání přijal usnesení, ve kterém vzal na vědomí první návrh Akčního plánu a pověřil sekretariát zapracováním připomínek vzešlých z jednání.

Výbor se na svém jednání dále věnoval postupu v projednávání návrhů legislativních změn v oblasti ochrany před domácím a sexuálním násilím a podpoře zřízení dětských advokačních center v rámci novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V závěru jednání byly Výboru představeny aktuální výstupy projektu ÚV ČR z Norských fondů zaměřeného na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, mj. kniha „Násilí je možné zastavit“ vzniklá ve spolupráci s norskou organizací Alternativa násilí (publikace je dostupná on-line z: https://zurivec.cz/wp-content/uploads/2022/11/2.-vydane-Nasili-je-mozne-zastavit-FINAL-WEB_origin.pdf).

Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/ -121940/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie