Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

8. 11. 2022 16:14

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života diskutoval návrh novely zákoníku práce týkající se sladění profesního a osobního života

V pondělí, 7. 11. 2022, zasedal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o první jednání Výboru v novém složení. Výbor diskutoval především transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (dále jako „směrnice WLB“). V rámci tohoto bodu se Výbor zabýval zejména návrhem novely zákoníků práce, který směrnici WLB částečně transponuje. V oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr novela navrhuje nárok na dovolenou, nebo mechanismy pro přechod na jistější formy práce. Návrh novely zákona upravuje také náležitosti výkonu práce z domova, jako je paušalizace nákladů, nebo podmínky nároku. Dle MPSV lze však předpokládat, že tyto parametry doznají na základě meziresortního připomínkového řízení dalších změn. Návrhem novely by se měla zabývat tripartita dne 14. 11. 2022. Členstvo Výboru zvlášť uvítalo úpravu, dle které by zaměstnavatelé měli písemně odůvodnit případné zamítnutí žádosti o kratší pracovní dobu, jinou vhodnou úpravu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby, o výkon práce na dálku anebo žádosti o obnovu původních pracovních podmínek. Na potřebnost písemného odůvodnění vážných provozních důvodů Výbor dlouhodobě upozorňuje.

Členky a členové Výboru dále diskutovali otázku možnosti dřívějších návratů z rodičovské dovolené a v této souvislosti schválil Výbor usnesení k podpoře práva zaměstnance a zaměstnankyně na dřívější návrat z rodičovské dovolené, nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. V rámci diskuze o směrnici WLB se Výbor opětovně dotázal na transpozici čl. 5 odst. 2 směrnice WLB, který se týká nepřenosné části rodičovské dovolené. V této oblasti však dle MPSV nedošlo k dalšímu vývoji.

Dále se Výbor věnoval tématu energetické chudoby – zástupce ÚV ČR informoval o průběhu předsednické konference, která se uskutečnila dne 24. 10. 2022. Genderové aspekty energetické chudoby byly diskutovány jak průřezově, v rámci jednotlivých panelů, tak v rámci samostatného panelu, specificky zaměřeného na genderové aspekty energetické chudoby. Shrnutí jednotlivých panelů konference jsou k dispozici zde. K tématu dále vystoupila členka Výboru, Lucie Trlifajová, která v rámci svého vystoupení upozornila na skupiny obyvatel, které jsou v rámci koncepčního řešení chudoby často opomíjeny – vedle žen samoživitelek a žen seniorek jde například o OSVČ nebo celkově o osoby závislé na sociálních dávkách. Upozornila také, že normativy na příspěvek na bydlení neodpovídají výši výdajů na bydlení. Poukázala na přetížení úřadů práce, které má za následek pozdní vyplácení dávek, které dále ztěžuje možnosti úhrady energií. Členky a členové v té souvislosti upozornili na další zranitelné skupiny, které mohou být v této souvislosti chudobou ohroženy, např. rodiny s více členy nebo osoby s duševním onemocněním.

V poslední části Výboru informovaly zástupkyně MPSV o přípravě Strategie rodinné politiky a dále o přípravě výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. V následujícím období se budou tyto výzvy zaměřovat mj. na podporu diverzity a rovného odměňování ve firmách, na podporu neziskových organizací, které působí v oblasti rovnosti žen a mužů nebo na nestereotypní volbu povolání.

Vzhledem k nabitému programu bylo jednání Výboru přerušeno. Pokračování jednání, na kterém budou řešeny především změna statutu a plán práce na rok 2023, se uskuteční dne 28. 11. 2022.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie