Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

12. 8. 2022 12:51

Manuál 15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran a hnutí

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Fórem 50 % aktualizoval manuál „15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran a hnutí“. Cílem manuálu je poskytnout českým stranám a hnutím napříč politickým spektrem konkrétní doporučení a osvědčené nástroje, jak podpořit větší zapojení žen do politiky.

Obsahuje mimo jiné přehled o zastoupení žen v české politice, důvody, proč je vhodné podporovat vyšší účast žen v politice a jak podporovat zájem žen a dívek o politiku včetně cíleného náboru nebo příklady dobré praxe podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice v členských státech Rady Evropy.

Zastoupení žen ve volených politických funkcích v České republice je dlouhodobě pod evropským i světovým průměrem. Průměrné zastoupení žen v dolních komorách parlamentu v členských státech Rady Evropy bylo v roce 2021 31 %. V České republice je to aktuálně 26 %. Situace se nelepší a s výjimkou nejnižší úrovně rozhodování se vývoj neubírá lineárně. Zastoupení žen v nejvyšších rozhodovacích pozicích se tedy volby od voleb nahodile mění na základě toho, které strany či hnutí získají mandát, kolik nominovaly žen na volitelná místa a jak často a jakým způsobem v daných volbách využijí voličky a voliči preferenční hlasy.

České i zahraniční studie ukazují, že politické strany a hnutí jsou pro řešení nevyváženého zastoupení mužů a žen v politice klíčové – a to jak uvnitř nich samotných, tak ve volených rozhodovacích orgánech. Přestože rozhodně nechceme říci, že by politické strany a hnutí či jejich vedení záměrně ženám bránily v tom, aby se v politice angažovaly a uspěly, mohou politické strany a hnutí sehrát zásadní roli a přispět k vyšší politické participaci žen prostřednictvím různorodých opatření. Klíčové je vnitřní fungování strany/hnutí včetně formálních i neformálních pravidel a procedur v rámci strany/hnutí. Ukazuje se, že politickým stranám a hnutím, jejichž struktury jsou v tomto ohledu institucionalizované, se lépe daří prosazovat větší zapojení žen do politiky.

Aktualizace Manuálu bezprostředně souvisí s plněním úkolu daném usnesením vlády ČR ze dne 8. března 2021 č. 269, kterým byla přijata Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Cílem Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 je formulovat rámec pro opatření státní správy, který přispěje k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. Obsahuje i strategický cíl zaměřený na zvýšení zastoupení žen v oblasti politiky. Ten zahrnuje specifické cíle směřující ke zvýšení povědomí osob v aktuálních rozhodovacích pozicích zaměřené na tzv. měkká opatření související s metodickou podporou a realizací osvětových aktivit či seminářů pro dotčené subjekty. Zároveň však obsahuje i opatření týkající se návrhu variantních řešení legislativních opatření k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie