Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

5. 11. 2021 18:59

Rada vlády pro rovnost žen a mužů oslavila 20 let své činnosti

V pátek 5. listopadu 2021 proběhlo zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. U příležitosti 20. výročí vzniku Rady stávající členové a členky bilancovali nejen činnost Rady v právě končícím funkčním období, které se kryje s funkčním obdobím vlády, ale i celkové působení Rady v uplynulých dvaceti letech. Zasedání Rady však nebylo pouhým ohlédnutím do minulosti, řešilo se zejména funkční nastavení a financování agendy do budoucna. Rada schválila podnět, ve kterém vládě vzešlé z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje, aby zajistila důsledné naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, ukotvení koordinace agendy rovnosti žen a mužů v rámci Úřadu vlády ČR a dostatečné personální kapacity Odboru rovnosti žen a mužů, včetně jejich financování. Zástupce a zástupkyně Evropské komise a OECD v této souvislosti představili Radě projekt zaměřený na podporu kapacit ČR v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. Projednávány byly i dílčí otázky z oblasti působnosti Rady – z podnětu České ženské lobby Rada například doporučila ustavení Pracovní skupiny pro otázky romských žen nebo se zabývala Podnětem Pracovní skupiny k porodnictví ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka.

Třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů bylo pojato bilančně. Rada vlády pro rovnost žen a mužů byla zřízena v říjnu 2001 a pomyslně tak oslavila dvacáté výročí. U příležitosti 20. výročí zřízení Rady sekretariát zpracoval brožuru s hlavními momenty 20 let činnosti Rady.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva zhodnotila uplynulé funkční období a souhrnně i dvacetileté působení Rady a poděkovala všem členkám a členům Rady, kteří se během uplynulých dvaceti let podíleli na řešení genderových nerovností v ČR i plnění mezinárodních závazků ČR v této oblasti:
 „Agendu Rady vlády pro rovnost žen a mužů jsem od počátku považovala za svoji prioritu v pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Jsem ráda, že i díky Radě a je¬jím členkám a členům se nám ve stávajícím funkčním období podařilo prosadit důležité změny. Vláda schválila nový akční plán pre¬vence domácího a genderově podmíněného násilí a novou strategii rovnosti žen a mužů. Sekretariát Rady zahájil realizaci projektu zaměřeného na domácí a sexuální násilí. Ve sněmovně jsme prosadili zákon o odškod¬nění osob sterilizovaných v rozporu s právem či novelu matričního zákona, která umožňuje ženám svobodně si zvolit nepřechýlenou po¬dobu svého příjmení. Hodně úsilí jsme se se¬kretariátem a řadou členek a členů Rady vě¬novali také podpoře ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Byť vláda návrh na ratifi¬kaci nakonec neprojednala, domnívám se, že se i díky našim aktivitám podařilo velkou část mýtů panujících o Úmluvě u části veřejnosti vyvrátit. Věřím, že Rada na dosavadní aktivity v příštím funkčním období naváže a že nová vláda bude Radě naslouchat a rovnosti žen a mužů přikládat náležitou pozornost.“

Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů a zároveň tajemník Rady následně seznámil přítomné členy a členky s aktuálními výsledky Indexu rovnosti žen a mužů za rok 2021, který 28. října 2021 zveřejnil Evropský institut pro rovnosti žen a mužů (EIGE). Přestože ČR obsadila 22. příčku z 27 zemí EU a oproti loňskému roku si tak v žebříčku polepšila o jednu příčku, stále zaostává v rovnosti žen a mužů za průměrem EU. Největší genderové nerovnosti přetrvávají v oblasti zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů Marta Smolíková v souvisejícím komentáři pro média uvedla, že pokud chceme žít ve spravedlivé a demokratické společnosti s prozápadní orientací, musí být podpora rovnosti žen a mužů jednou z priorit nové vlády. 

Na základě podnětu Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Rada vládě vzešlé z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučila, aby zajistila důsledné naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, ukotvení koordinace agendy rovnosti žen a mužů v rámci Úřadu vlády ČR a dostatečné personální kapacity Odboru rovnosti žen a mužů, včetně jejich financování ze státního rozpočtu. Nové vládě také doporučila, aby zajistila alespoň jeden plný úvazek na koordinaci agendy rovnosti žen a mužů na úrovni ministerstev a zároveň alokaci dotačního programu Úřadu vlády ČR ve státním rozpočtu pro rok 2022 ve výši alespoň 5 mil. Kč a pro rok 2023 a následující léta ve výši alespoň 7 mil. Kč.

Druhé doporučení Rady vychází z podnětu České ženské lobby ke vzniku Pracovní skupiny pro otázky romských žen. Na vládní úrovni dosud žádná podobná skupina vytvořena nebyla a jejím primárním úkolem je zohledňovat specifika nerovností romských žen při implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Rada tudíž svému předsedovi doporučila zřídit Pracovní skupinu pro otázky romských žen s úkoly identifikace specifických dopadů genderových nerovností na romské ženy, včetně dopadů opatření souvisejících s onemocněním covid-19, zpracování doporučení pro posílení zastoupení romských žen v rozhodovacích či poradních pozicích na komunální úrovni a monitorování praktického naplňování zákona č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů.

Zatřetí Rada na základě Podnětu Pracovní skupiny k porodnictví ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka pověřila Odbor rovnosti žen a mužů, aby ve spolupráci s Pracovní skupinou k porodnictví, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal odborný kulatý stůl za účelem diskuse o možnostech metodické podpory k vynucování příslušné legislativy ve vztahu k Mezinárodnímu kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Bližší projednání podnětu je plánováno na příští zasedání Rady.

Rada rovněž projednávala financování plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030. Doporučila vládě financování ze státního rozpočtu, především z dotačního programu Úřadu vlády na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů a dále využití prostředků Operačního programu Zaměstnanost plus na podporu neziskových organizací v rámci připravovaných výzev. Další udělování podpory zaměřené na prevenci domácího a sexuálního násilí je možné na základě výzev z Norských fondů, které Radě představil zástupce Ministerstva financí. 

Zástupce a zástupkyně Evropské komise a OECD představili Radě projekt „Strengthening the government capacity for gender-sensitive and inclusive recovery“, který je jedním z projektů České republiky podpořených prostřednictvím instrumentu Evropské komise s názvem „Technical Support Instrument“. Prostřednictvím tohoto instrumentu Evropská komise podporuje tematické projekty členských států zaměřené na zvyšování kapacit státní správy.

Ředitelka slovenského Odboru rodovej rovnosti seznámila Radu s aktuálními prioritami a aktivitami slovenské vlády v oblasti rovnosti žen a mužů. Vzhledem k tomu, že ČR se Slovenskem sdílí mnoho problémů a výzev, sekretariát Rady plánuje navázat společným seminářem, kde bude možné vzájemně sdílet zkušenosti a dobrou praxi v oblasti rovnosti žen a mužů. Jedná se zejména o témata spojená s prevencí domácího násilí a rovností žen a mužů na trhu práce, která budou zároveň prioritní pro Českou republiku během českého předsednictví v Radě EU.

Rada se zaobírala také žádostí České ženské lobby o projednání připojení Ministerstva práce a sociálních věcí k deklaraci ministrů a ministryň V4 pro rodinné záležitosti.

Místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů poděkovala zmocněnkyni pro lidská práva za její aktivní přístup a podporu genderové rovnosti v jejím funkčním období.

Na konci zasedání požádala zmocněnkyně vlády pro lidská práva o závěrečné slovo Marii Čermákovou a Josefa Postráneckého, kteří byli součástí Rady v prvním funkčním období po jejím zřízení v roce 2001 a zároveň jsou jimi i v současnosti. Vyzdvihli aktivní a věcný přístup Rady, slovy Marie Čermákové „Rada cítí, co cítí společnost“, nutnost zajistit i nadále udržitelnost Rady a podporu budoucí vlády a tím i lepší výsledky, aby se ženám a mužům v ČR lépe žilo.

Seznam přijatých usnesení:

A) Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje vládě vzešlé z říjnových voleb 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby:
1) zajistila důsledné naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030;
2) zajistila ukotvení agendy rovnosti žen a mužů v rámci Úřadu vlády ČR, a to včetně obnovení Sekce pro lidská práva a zajištění organizačního ukotvení útvaru zodpovědného za koordinaci agendy rovnosti žen a mužů na úrovni odboru;
3) zajistila dostatečné personální kapacity Odboru rovnosti žen a mužů, včetně jejich financování ze státního rozpočtu;
4) zajistila alespoň jeden plný úvazek na koordinaci agendy rovnosti žen a mužů na úrovni ministerstev (pro rezortní koordinátory a koordinátorky rovnosti žen a mužů), v rámci přidělených limitů počtu zaměstnanců a zaměstnankyň;
5) zajistila alokaci dotačního programu Úřadu vlády ČR ve státním rozpočtu pro rok 2022 ve výši alespoň 5 mil. Kč a pro rok 2023 a následující léta ve výši alespoň 7 mil. Kč, v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024;
6) zajistila vyrovnané zastoupení žen a mužů v nově ustavovaných pracovních a poradních orgánech vlády, včetně těch orgánů podílejících se na řešení pandemie covid-19 a souvisejících ekonomických a sociálních dopadů.

B) Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje předsedovi Rady zřídit Pracovní skupinu pro otázky romských žen;

pověřuje sekretariát, aby ve spolupráci s místopředsedkyní Rady Martou Smolíkovou navrhl předsedovi Rady složení pracovní skupiny.

C) Rada vlády pro rovnost žen a mužů

pověřuje sekretariát Rady, aby ve spolupráci s Pracovní skupinou k porodnictví, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal odborný kulatý stůl za účelem diskuse o možnostech metodické podpory k vynucování příslušné legislativy ve vztahu k Mezinárodnímu kodexu marketingu náhrad mateřského mléka;

pověřuje sekretariát Rady, aby podnět Pracovní skupiny k porodnictví ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a informace o výstupech kulatého stolu zařadil na návrh programu příštího jednání Rady.

D) Rada vlády pro rovnost žen a mužů

je znepokojena podfinancováním neziskových organizací věnujících se rovnosti žen a mužů;

vyzývá MPSV, aby připravovaný návrh dotační výzvy MPSV (OP Z+) pro neziskové organizace konzultovalo na půdě Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů s ohledem na udržitelnost projektů neziskových organizací, naplňování cílů Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jako „Strategie“) a připravované finanční analýzy Strategie ve vztahu k neziskovému sektoru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie