Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

2. 4. 2021 10:08

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života jednal o transpozici evropské směrnice

V pondělí, 29. 3. 2021 se sešel Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Výbor se věnoval zejména iniciativám Evropské unie, které se týkají slaďování profesního a osobního života, nebo rovného odměňování. Jednalo se o první zasedání v tomto roce.

Výbor jednal o vývoji transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. V rámci tohoto bodu vystoupila zástupkyně MPSV, která přítomné informovala o plánovaném postupu transpozice. Směrnice se potenciálně dotkne některých institutů, jako např. čerpání dávky otcovské poporodní péče, dávky ošetřovného člena rodiny, rodičovského příspěvku, ale také nového ošetření práce z domova. Způsob zakotvení tzv. nepřenositelné části rodičovské dovolené je stále předmětem diskuzí, Výbor proto vyjádřil zájem podílet se na rozhodování o variantách úpravy rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku.

Výbor se dále zabýval směrnicí Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování. Směrnici představil sekretariát, který aktuálně k materiálu zpracovává rámcovou pozici České republiky. Podoba Směrnice je stále předmětem diskuze, v aktuálním znění navrhuje zavedení nástrojů transparentního odměňování, jako je například informace o výši mzdy před výběrovým řízením, možnost informace o průměrné mzdě na obdobné pozici na individuální dotaz, nebo povinnost zaměstnavatelů nad 250 zaměstnaných pravidelně zveřejňovat informace o průměrné mzdě a rozdílu v odměňování žen a mužů. Výbor obdrží znění rámcové pozice ČR k připomínkám.

Dále proběhla diskuze nad možným novým názvem Výboru. Tato potřeba vznikla jednak širším odborným zaměřením Výboru, které se dotýká i jiných témat, než slaďování profesního a osobního života, vychází ale také z nové Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, ve které je téma ukotveno v jedné kapitole – Práce a péče. Možné názvy budou dále diskutovány v rámci pracovní skupiny, která následně nechá o jednotlivých návrzích hlasovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie