Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

31. 3. 2021 18:36

První letošní setkání s rezorty: představení nové strategie rovnosti žen a mužů a aktualizace akčního plánu k prevenci genderově podmíněného násilí

V úterý 30. března 2021 se online uskutečnilo první letošní pracovní setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů pro rovnost žen a mužů s Odborem rovnosti žen a mužů. Na programu jednání byly aktuální podmínky na jednotlivých rezortech pro naplňování vládou nedávno schválené Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, které s přítomnými na úvod setkání osobně diskutovala i zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Odbor rovnosti žen a mužů dále informoval o dosavadním plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 ze strany jednotlivých rezortů v roce 2020 a návrhu jeho aktualizace. Zástupkyně Sociologického ústavu AV ČR představila výstupy výzkumu zaměřeného na dopady pandemie covid-19 na osoby ohrožené domácím násilím.

Jednání zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková. Koordinátorkám a koordinátorům poděkovala za jejich aktivní zapojení do příprav Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jen „Strategie 2021+“) a následně s nimi diskutovala aktuální podmínky na rezortech pro její naplňování. Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík následně představil Strategii 2021+, návrh implementačního mechanismu – včetně zintenzivnění poskytování metodické podpory ministerstvům ze strany ze strany Úřadu vlády ČR – a také způsob průběžného monitorování naplňování jednotlivých opatření. Následovala prezentace Ilony Johnové Koukalové z MPSV k podobě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost plus na implementaci Strategie 2021+. Jedná se o výzvu, která bude pro ministerstva zcela klíčová, neboť jim umožní získat prostředky na zajištění dostatečných personálních a odborných kapacit pro efektivní naplňování Strategie 2021+ v následujících letech.

Druhá část jednání se zaměřila na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí. Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu AV ČR představila výstupy výzkumu zaměřujícího se na dopady pandemie covid-19 na osoby ohrožené domácím násilím. Michal Pavlíček z Odboru rovnosti žen a mužů následně informoval o aktuálním plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 (dále jako „Akční plán“) ze strany jednotlivých rezortů v roce 2020 a návrhu jeho aktualizace. Z vyhodnocení plnění opatření Akčního plánu uložených jednotlivým rezortům vyplývá, že z 50 opatření bylo v roce 2020 splněno/plněno 15 (30 %), částečně splněno/plněno 18 (36 %) a nesplněno/neplněno 17 (34 %). V rámci aktualizace Akčního plánu bylo navrženo zařazení čtyř nových opatření pokrývajících následující oblasti: prevence násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám, prevence kybernásilí a zvýšení ochrany a zajištění bezpečí osob ohrožených domácím a sexuálním násilím během omezení pohybu v důsledku krizových situací.

V dalším bodu Radan Šafařík představil projekt Úřadu vlády ČR podpořený z Norských fondů zaměřený na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí a plánované aktivity. V závěru jednání Kristýna Kabzanová z Odboru rovnosti žen a mužů přítomné seznámila s průběhem 65. zasedání Komise OSN pro postavení žen a side-eventy realizovanými ze strany Úřadu vlády ČR a MPSV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie