Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

17. 9. 2020 15:18

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách navrhuje vznik nové pracovní skupiny

Ve čtvrtek 17. září 2020 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

V úvodu setkání se Výbor věnoval vyhodnocení plnění úkolů z předešlého jednání a shrnutí aktuální činnosti sekretariátu Rady vlády. Výbor projednal aktuální podobu návrhu novely trestního zákoníku a zákona o obětech trestných činů. V rámci diskuze bylo upozorněno na celou řadu problematických oblastí, které se v praxi opakovaně objevují (např. nedostatečné zamezení setkávání oběti a pachatele v prostorách soudů či přibývající počet obětí, kterým není uznán nárok na bezplatnou právní pomoc).

Výbor se dále zabýval problematikou asistovaného setkávání dětí s rodičem, zejména v rodinách zasažených násilím. Výbor v rámci tohoto bodu jednání přijal následující usnesení:

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

vyzývá MPSV k bezodkladnému ustavení pracovní skupiny odborníků a odbornic zahrnující i osoby, které se věnují v praxi asistovaným kontaktům, zejména v případech násilím ohrožených dětí, s cílem analyzovat aktuální stav problematiky a navrhnout standardy této práce, metodickou podporu a případně návrhy novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících zákonů.

V rámci dalších bodů se Výbor zaměřil zejména na vyhodnocení navržených opatření ke zvýšení ochrany osob ohrožených domácím a sexuálním násilím během pandemie covid-19 ze strany dotčených resortů a vyhodnocení dopadů pandemie covid-19 na osoby ohrožené domácím a sexuálním násilím na základě dat. Výbor byl také informován o finalizaci Standardů kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.

Bližší informace o Výboru naleznete zde: Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie