Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

14. 9. 2021 0:00

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů kritizoval nedostatečné financování aktivit občanského sektoru

V úterý 14. září 2021 proběhlo čtvrté letošní zasedání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor se tentokrát zabýval především otázkou financování aktivit k naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a nedostatečnou podporou občanského sektoru, který je významným aktérem rozvoje oblasti rovnosti žen a mužů a důležitým partnerem veřejné správy při implementaci strategie.

Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí výbor seznámil s plánovanými výzvami v rámci specifického cíle 1.2 (Priorita 1 Budoucnost práce) operačního programu Zaměstnanost plus v oblasti rovnosti žen a mužů, mezi nimiž je i výzva pro organizační složky státu na implementaci strategie.

Následně se výbor věnoval možnostem financování aktivit občanského sektoru. Občanský sektor mapuje problémy v terénu a poskytuje veřejné správě důležitou zpětnou vazbu a návrhy řešení. Výbor v této souvislosti kritizoval opakovaně nedostatečnou výši alokace dotačního programu Úřadu vlády "Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů" i rozšíření okruhu oprávněných žadatelů. Nově mohou o podporu kromě nestátních neziskových organizací žádat i obce. Výbor vyjádřil obavu, že se rozšířením okruhu žadatelů bude současná alokace více než nedostatečná, neboť již v minulých letech bylo prostřednictvím dotačního programu možné pokrýt pouze zlomek projektů nestátních neziskových organizací. 

Výbor také opětovně diskutoval změny rámcových vzdělávacích programů, které v tomto roce procházejí úpravami v oblasti ICT. Na programu jednání byl rovněž představen draft příručky pro samosprávy v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí, jejímž cílem je pomoci samosprávám zavést opatření, které pomohou těmto jevům předcházet. 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie