Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

30. 1. 2020 18:02

Na jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů byl poprvé představen návrh nové vládní strategie

V prostorách Hrzánského paláce v Praze včera proběhlo první letošní jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Výbor“). Ústředním bodem jednání bylo představení návrhu nové vládní strategie rovnosti žen a mužů na nacházející desetiletí (dále jen „Strategie 2021+“). Ta bude navazovat na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, jejíž účinnost skončí s letošním rokem.

Včerejší jednání Výboru bylo první platformou, na které byl poprvé představen komplexní návrh osmi oblastí včetně implementačního plánu, které má Strategie 2021+ ambici pokrýt:

  • Trh práce
  • Bezpečí a život bez násilí
  • Vzdělávání a věda
  • Média a společnost
  • Zdraví
  • Veřejný život a rozhodování
  • Vnější vztahy
  • Dostatečné kapacity

Návrhy jsou výsledkem roční práce osmi přípravných expertních skupin, ve kterých byla kromě státní správy zastoupena i akademická obec a občanský a neziskový sektor. Návrh Strategie 2021+ tak vychází nejen z dosavadní zkušenosti státní správy s implementací stávající strategie, ale také z expertízy akademické obce a praktických zkušeností nestátních neziskových organizací. Jeho nedílnou součástí je i reflexe příkladů dobré praxe ze zahraničí a doporučení mezinárodních organizací, jakými je například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská síť Equinet sdružující národní orgány a centra rovného zacházení či Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE).

K předestřeným návrhům proběhla na jednání Výboru podnětná diskuze. V první části se Výbor zaměřil na to, zda navržených osm oblastí pokrývá všechna potřebná témata, která by měla Strategie 2021+ řešit. V druhé části se Výbor věnoval připomínkování oblasti Dostatečné kapacity, jež přímo souvisí s jeho gescí.

V únoru bude započata hlavní část konzultační fáze, v rámci které bude návrh Strategie 2021+ předložen všem ministerstvům a projednáván Radou vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“). Rovněž bude spuštěna online veřejná konzultace. Po vypořádání připomínek bude Strategie 2021+ předložena opětovně Radě ke schválení, a teprve poté do mezirezortního připomínkového řízení.

Cílem tohoto postupu je do přípravy Strategie 2021+ zahrnout co nejširší spektrum stakeholderů a docílit konsenzu ještě před jejím předložením do mezirezortního připomínkového řízení.

Dále Výbor diskutoval možnosti financování opatření na podporu rovnosti žen a mužů z právě připravovaného operačního programu Jana Amose Komenského. Tématu operačních programů, resp. novému programovému období ESI fondů se bude Výbor blíže věnovat na dalším jednání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie