Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením zřídil svým usnesením ze dne 28. listopadu 2014 Odbornou skupinu pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra z důvodu obsáhlosti a provázanosti této problematiky, kterou je třeba řešit meziresortně. Skupina se bude věnovat především oblasti školství a sociální a zdravotní péčeCílem skupiny je diskutovat, nacházet a předkládat řešení nejpalčivějších oblastí života osob s PAS a také nastavit funkční spolupráci v oblastech zasahujících do více resortů. Výstupem činnosti budou konkrétní podněty, doporučení a návrhy směřující ke stabilizaci a rozvoji podpory života osob s PAS ve všech rovinách.

Nová koncepce složení skupiny zajišťuje vyvážené složení zástupců dotčené občanské společnosti (iniciátorů změn), tedy obhájců lidí s PAS s těžší až těžkou symptomatikou, pečujících osob, sebeobhájců s PAS a pacientských organizací. Zůstává zastoupení členů výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a dotčených resortů. Odborná skupina oslovila k úzké spolupráci externí experty, zabývající se dlouhodobě problematikou vzdělávání, zdravotní péče, sociálně právní,  sociálních služeb a zaměstnávání v kontextu práv osob se zdravotním postižením s cílem definovat kroky k nápravě stavu v daných oblastech s přesahem nejen pro lidi s PAS, ale také dalšími handicapy tak, jak deklarovala od samotného jejího vzniku.

Se skupinou spolupracují expertní poradci a poradkyně pro oblasti, kterým se skupina věnuje:

  • oblast vzdělávání: PhDr. Lenka Felcmanová, PhD. (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání)

  • oblast zdravotnictví: MUDr. Jana Schmidtová (pedopsychiatrička), PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D. (klinická psycholožka)

  • oblast sociálních věcí: Mgr. Pavla Baxová (Rytmus), Mgr. Petr Hanuš  (Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky,  Unie zaměstnavatelských svazů ČR), Mgr. Olga Hubíková (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.), David Kocman  M.A. Ph.D. (poradce radní pro sociální politiku a zdravotnictví hl.m. Prahy), Mgr. Radka Pešlová (Sociální rádce)

Ke konkrétním vydefinovaným opatřením v gesci resortů budou probíhat pracovní jednání, ke kterým budou vždy zváni zástupci dotčených odborných společností a zástupci profesních organizací, poskytujících  služby lidem s PAS.

Uvedená opatření zohledňují extrémní vytíženost odborníků a  cílí na zefektivnění práce skupiny.

V rámci skupiny byl vypracován tzv. Komunikační soubor. Tvoří ho materiály, které mají usnadnit komunikaci veřejnosti – odborné i laické – s osobami s poruchami autistického spektra. 

Odborná skupina vypracovala dokument Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, jehož cílem je přispět ke zlepšení situace těchto lidí a jejich rodinných příslušníků.

O tom, jak jsou plněny úkoly uvedené v tomto dokumentu, informovala první Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin a následně ještě druhá Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Metodiku řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin. Vypracovní tohoto dokumentu je plněním jednoho z opatření Podnětu k řešení situace života osob s PAS.

Členové OS s PAS

Předsedkyně:

Marta Pečeňová

 

Členové a členky:

MUDr. Jana Gandalovičová  

Mgr. Markéta Jandeková      

Ing. Miroslava Jelínková, CSc.

Ing. Milena Němcová          

Gabriela Průšová            

Michal Roškaňuk   

Šárka Souchopová

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Mgr. Barbora Vávrová     

JUDr. Dagmar Zápotočná    

 

Členové a členky za výbory PS PČR:

MUDr. David Kasal, MHA 

lic. Marek Novák, MBA     

 

Členové a členky za ministerstva:

Mgr. Milada Menšíková       

Mgr. Ivana Blažková        

Mgr. David Pospíšil       

 

Související zprávy