Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

8. 2. 2019 14:29

Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin

Zprávu o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin projednala vláda na svém zasedání dne 4. února 2019.

Ministerstva práce a sociálních věcí, školství mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví byla požádána o podání zprávy o tom, jak realizovala úkoly uvedené v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“) a jejich rodin spadající do jejich působnosti. Z jednotlivých zpráv resortů byla zpracována souhrnná Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu. S informacemi resortů o plnění opatření byla seznámena Odborná skupina pro komplexní řešení problematiky života lidí s poruchou autistického spektra. Zpráva je strukturována podle kapitol Podnětu.

Materiál obsahuje celkem 36 úkolů. Splněno, realizováno či průběžně plněno je 18 úkolů, částečně splněno je 8 úkolů, není splněno 10.

Je vytištěn Průkaz osoby s PAS, zatím však není vydáván, řeší se podmínky jeho vydávání. Byl zaveden mechanismus sledování varovných signálů a odchylek ve vývoji dítěte v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost a bude vydána metodika k jeho provádění. Ministerstvo zdravotnictví kontinuálně podporuje rozvoj pedopsychiatrie a psychiatrie. Nebyl splněn úkol týkající se přehodnocení úhradové vyhlášky vzhledem k náročnosti stanovení diagnózy F84. Nebyly splněny úkoly ukládající podporovat rozvoj kognitivně behaviorální terapie, vytvořit podmínky pro zahajování intervenčních terapeutických opatření po potvrzení podezření na PAS a posílit dostupnost psychoterapie pro osoby s PAS a jejich rodiny.

Dále nebyl splněn úkol zpřesnit členění poruch autistického spektra ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. Není zavedena pozice koordinátora podpory pro lidi se zdravotním postižením působícího v obcích. Průběžně je podporována dostupnost rané péče a sociální rehabilitace.

V oblasti školství je například v současné době ověřován dokument „Jednotná pravidla poskytování školských poradenských služeb“, který zahrnuje personální standard s vymezením popisu pozic odborníků ve školském poradenském zařízení i počet klientů na 1 odborného pracovníka. Nejsou stanoveny jednotné a závazné postupy kariérového poradenství s přihlédnutím ke specifikám žáků s PAS.

Detailnější informace ke všem úkolům lze nalézt ve Zprávě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X