Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

28. 7. 2017 7:38

Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin

Dne 24. července vláda ČR projednala Zprávu o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Ministerstva práce a sociálních věcí, školství mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví byla požádána o podání zprávy o tom, jak realizovala úkoly uvedené v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin spadající do jejich působnosti. Z jednotlivých zpráv resortů byla zpracována souhrnná Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu. S informacemi resortů o plnění opatření byla seznámena Odborná skupina pro komplexní řešení problematiky života lidí s poruchou autistického spektra. Zpráva je strukturována podle kapitol Podnětu.

Materiál obsahuje celkem 36 úkolů, přičemž se jejich realizace nachází v různé fázi rozpracovanosti. Splněno bylo 6 úkolů, nebylo splněno 9. Průběžně je realizováno nebo se začalo pracovat na splnění 21 úkolů.

Mezi splněné úkoly patří distribuce a zveřejnění tzv. Komunikačního souboru, jehož účelem je poskytnout základní informace ke komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra. Byl zaveden systém včasného záchytu a to v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku dítěte. Došlo ke zpřesnění posuzování stupně závislosti v případě lidí s poruchou autistického spektra pro účely stanovení stupně závislosti. V oblasti školství byl například vydán metodický materiál věnující se prevenci vzniku problémových situací. Podpoře školských poradenských zařízení, jejichž klienty jsou děti, žáci a studenti s PAS, se věnuje „Koordinační skupina koordinátorů péče o děti s autismem“. Ministerstvo zdravotnictví kontinuálně podporuje rozvoj pedopsychiatrie a psychiatrie. Ve schvalovacím procesu je návrh novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, který zavádí nové profese behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika, behaviorální technik. Cílem tohoto návrhu je umožnit v ČR používání ABA terapie. Rovněž bylo zahájeno vybudování uceleného systému postgraduálního vzdělávání v ABA formou celoživotního vzdělávání. Začalo se také pracovat na vytvoření metodiky řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X