Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

15. 2. 2016 9:36

Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin

Vládna ČR projednala a schválila 8. února 2016 materiál Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byl vypracován dokument Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“) a jejich rodin, jehož cílem je přispět ke zlepšení situace těchto lidí a jejich rodinných příslušníků.

Cílem materiálu je především předcházet kritickým situacím, do kterých se rodiny s osobami s PAS dostávají vzhledem k charakteru tohoto postižení a také proto, že informovanost o této diagnóze je obecně malá.

Materiál obsahuje deset oblastí, v nichž jsou spatřovány nejpalčivější problémy, se kterými se potýkají lidé s PAS a jejich rodiny. Mezi tyto oblasti byla zařazena témata týkající se informovanosti veřejnosti, včasného záchytu, diagnostiky, terapie, posudkové praxe, vzdělávání, sociálních služeb, zaměstnávání, krizových situací v rodinách osob s PAS a statistických údajů. Každá z těchto oblastí obsahuje stručný popis problému, jeho důsledky na lidi s PAS a jejich rodiny, návrh možných opatření na řešení problému a určení gestora, do jehož kompetence daná oblast spadá.

Výčet problémů zmíněných v materiálu není vyčerpávající, postihuje pouze nejpalčivější úkoly, které je třeba řešit prioritně a je možné je splnit v relativně krátkém časovém období. Jedná se například o distribuci informačních materiálu, které byly zveřejněny na stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, dále zavedení sledování varovných signálů a odchylek ve vývoji dítěte v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost, podporování rozvoje dětské psychiatrie a psychiatrie, vytvoření podmínek pro zavedení postgraduálního vzdělávacího programu ABA terapie, v rámci hodnocených aktivit základních životních potřeb více zohlednit posouzení jejich zvládání z hlediska osob s PAS, standardizování činnosti a postupů práce poradenských pracovníků ve školských poradenských zařízeních tak, aby mohla být prováděna preventivní opatření u žáků s PAS, nastavení optimálních standardů pro chráněné bydlení osob s PAS, vypracování metodiky řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin.

Do poloviny roku 2017 bude vypracována a vládě ČR předložena zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v tomto materiálu. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X