Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odborná skupina VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

16. 2. 2015 10:24

Jednání 10. února 2015

Dne 10. února 2015 se uskutečnilo první zasedání Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS.

Na programu jednání byly tři body: představení členů skupiny, harmonogram dalších zasedání, diskuse o tématech k řešení na dalších zasedáních. Během prvního bodu členové skupiny zvolili předsedkyní skupiny Martu Pečeňovou a dále se shodli na tom, že na jednotlivá zasedání budou přizváni i další zástupci dotčených resortů v závislosti na konkrétním tématu jednání. V rámci druhého bodu byly stanoveny další termíny zasedání a předsedkyně skupiny informovala členy o nadcházejících konferencích a jiných akcích.

Třetí bod programu byl nejobsáhlejší. Kromě stanovení seznamu témat na další jednání přijala skupina i usnesení k podpoře otevřeného dopisu předsedovi vlády, který se týká § 16a, odst. 5 školského zákona.

Usnesení:

Odborná skupina VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

p o d p o r u j e otevřený dopis předsedovi vlády týkající se novely školského zákona.

Usnesení bylo přijato 15 přítomnými členy Odborné skupiny. Jedna členka hlasovala proti.


Seznam témat probíraných na dalších zasedáních

MŠMT body k řešení
1. Novela školského zákona
2. Objektivní posouzení potřeby pedagogické asistence a finanční krytí
3. Nastavení inkluzivního prostředí

MPSV body k řešení
1. Posudková praxe ve všech kontextech
2. Příspěvek na auto, kompenzační pomůcky
3. Průkazy OZP – TP – ZTP/P – vyhláška versus zákon
4. Průkazy a jejich označení (modrý podklad – průkazy pro osoby s PAS)
5. Raná péče
6. Terénní služby
7. Koordinátor podpory
8. Sociální rehabilitace
9. Podporované a chráněné bydlení
10. Podpora variant zaměstnávání osob s PAS (chráněná, podporovaná pracoviště aj.)

MZ body k řešení
1. Časný screening na možný výskyt PAS v 18–24 měsících v ordinacích spádových pediatrů
2. Časná diagnóza pedopsychiatrem, nutné navýšení počtu pedopsychiatrů vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s PAS
3. Zřízení center rané intervence (pedopsychiatr, klinický psycholog, ABA terapeut) - 1 centrum na každý kraj, zahájení psychoterapeutické péče co nejdříve, nejlépe od pozitivního screeningu
4. Hrazení psychoterapeutické péče ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění pro všechny osoby s diagnózou PAS bez ohledu na věk
5. Statistické sledování výskytu PAS – ÚZIS (zatím data zcela chybí)
6. Zlepšit informovanost laické i odborné veřejnosti ohledně PAS
7. Zajištění úhrady a vyššího rozsahu ve smyslu časové dotace u logopedie, rehabilitace, ergoterapie (pojišťovna hradí jen v omezeném rozsahu, je třeba dlouhodobých terapií a rehabilitací)
8. Zajištění distribuce Desatera komunikace do všech ordinací dětských a praktických lékařů, specialistů, pohotovostí, záchranné službě a do nemocnic
9. Povinné proškolování lékařů a zdravotnického personálu jako součást celoživotního vzdělávání v oblasti komunikace a přístupu k lidem s PAS

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie