Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Národnostní menšiny


Vymezení pojmu národnostní menšina a příslušník národnostní menšiny stanoví zákon 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně § 2 zní:
1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.
(2) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 

Obyvatelstvo ČR podle národnosti


Přehled národnostních menšin

Bulharská národnostní menšina 

Chorvatská národnostní menšina

Maďarská národnostní menšina

Německá národnostní menšina

Polská národnostní menšina

Romská národnostní menšina

Rusínská národnostní menšina

Ruská národnostní menšina

Řecká národnostní menšina

Slovenská národnostní menšina

Srbská národnostní menšina

Ukrajinská národnostní menšina

Ostatní