Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Srbská národnostní menšina

K srbské národnostní menšině v České republice podle sčítání lidu z roku 2001 se hlásí 1 801 občanů ČR. Podle vlastního odhadu žije v ČR přibližně 10 000 až 12 000 Srbů. Příslušníci srbské menšiny žijí rozptýleně po celém území ČR, nejvíce ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Most a další.
Srbové žijící v ČR pocházejí nejen ze státu, který je dnes uznáván OSN, Srbska a Černé Hory, nýbrž ze všech historických území, na kterých před balkánským konfliktem žili Srbové a která dnes náleží jiným státům - jako je Srbská krajina, Srem, Banat a Bačka v Chorvatsku, či oblasti v Bosně a Hercegovině a dnešní Makedonii.


Aktivity

Srbské sdružení sv. Sáva a Česko-jugoslávská kulturní aliance, se kterou velmi úzce spolupracuje, rozvíjejí kulturní tradice a oživují folklór srbské etnické menšiny v České republice. K dosaženi svého programu se zaměřují na tyto činnosti:

  • osvětově rozvíjet kulturní činnost, pečovat o jazyk a lidové tradice srbského etnika,

  • pořádat odborné semináře a vzdělávací akce v oblasti vzdělání, kultury a umění,

  • organizovat různé formy přednáškové činnosti a pořádat kursy srbského a českého jazyka.,

  • pořádat výtvarné, literární, hudební, divadelní a filmové akce, výstavy, koncerty,

  • pořádat prezentace obchodních firem a spolupracovat s institucemi hmotné a duchovni kultury,

  • napomáhat při realizaci překladů a vydávat překlady významných srbských a českých spisovatelů,

  • příležitostně vydávat almanachy, listy zaměřené na historii, kulturní tradici, literaturu Srbska,

  • chce vydávat krajanský list Sáva a udělovat ceny za výjimečnou kulturní činnost a překladatelské dílo ve formě diplomů, medailí nebo peněžních prémií.


Organizace menšiny

Srbské sdružení sv. Sáva -  počet členů sdružení je 137 a dále má na 200 přívrženců; hlavní akce v každoročním plánu činnosti je péče o jazyk a tradice, pořádání vzdělávacích akcí, přednášek z oboru srbské kultury a jazyka. Od července 2005 vydává dvouměsíčník Srbské slovo.


Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

Srbská menšina je v Radě vlády pro národnostní menšiny zastoupena od 1. prosince 2004. Předtím byl její zástupce pravidelně zván na zasedání Rady jako host.
Zástupce srbské národnostní menšiny je v komisích MK a MŠMT a v Komisi Rady hlavního města Prahy pro oblast národnostních menšin.


Nejvýznamnější organizace

Srbské sdružení sv. Sáva