Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní orgány Rady vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) může zřizovat a rušit podle potřeby stálé výbory a dočasné pracovní skupiny. Rada může zřídit maximálně pět výborů a takový počet pracovních skupin, který spolu s početem pracovních skupin nepřesáhne počet devíti. Činnost výboru a pracovní skupiny zabezpečuje tajemník výboru z řad pracovníků Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.


Výbory

Výbory zejména plní úkoly uložené Radou nebo předsedou Rady, připravují podklady pro jednání Rady k dané problematice, spolupracují s orgány samospráv na úrovni obcí, krajů, resp. hlavního města Prahy, zpracovávají pro jednání Rady návrhy dílčích i systémových opatření v oblasti politiky státu vůči národnostním menšinám, předkládají Radě stanoviska a návrhy usnesení k dané problematice.

Každý výbor má svůj Statut, který schvaluje Rada. Ve Statutu výboru musí být kromě jiného uvedeno, zda se jednání výboru řídí podle stejného jednacího řádu jako jednání Rady, nebo zda výbor jedná podle vlastního jednacího řádu. Jednací řád výboru schvaluje Rada.


Pracovní skupiny

Rada dále může podle potřeby zřizovat dočasné pracovní skupiny. Pracovní skupiny se zřizují k řešení aktuálních úkolů v působnosti výborů nebo dílčích otázek v působnosti Rady.