Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Ruská národnostní menšina

Podle výsledků sčítání lidu domů a bytů 2001 žije v ČR 12 369 osob ruské národnosti. Zástupci ruské menšiny však počet odhadují na 16 - 20 000 osob. Geografické usídlení v ČR je celoplošné, s větší mírou koncentrace v Praze, Karlových Varech, Brně a dalších větších městech.

Rusové přišli na území dnešní České republiky ve dvacátých letech 20. stol ve velkém množství v důsledku komunistického puče v Rusku. Jen z Krymu tehdy odešlo do exilu 150 000 lidí. Druhá vlna migrace přišla o několik let později a tvořily ji většinou manželky českých studentů. Poslední vlna, početně zatím nejsilnější, se zde objevila po rozpadu SSSR. Dnes je ruskojazyčná menšina značně roztříštěná, jednotlivé skupiny si vzájemně nedůvěřují, odlišují se životními postoji, zkušenostmi a politickou orientací.


Aktivity

Společenská setkání u příležitosti významných svátků, kulturní programy (koncerty vážné hudby, autorské večery, večery poezie, výstavy výtvarného umění aj.), vydávání ruskojazyčných periodik (Ruské slovo, Vesti), vydávání děl místních ruskojazyčných autorů.V poslední době je patrné úsilí o zřízení česko-ruského gymnázia.


Organizace menšiny

Občanská sdružení Ruská tradice, Ruský institut, Ruská občina, Očag.

Priority se liší podle zaměření organizace. Společné pro všechny je dosažení dobrých vztahů a lepšího vzájemného poznání s většinovou společností, dosažení dobrých vzájemných vztahů, lepšího vzájemného poznání a důvěry mezi jednotlivými uskupeními a vlnami ruskojazyčné emigrace, které se výrazně liší jak motivy emigrace, tak životní zkušeností a kulturou, vzájemné kulturní obohacení, zájem na dobrých a vzájemně výhodných vztazích ČR a původní vlasti, zájem na vstupu ČR do Evropské unie, od nějž si slibují vedle hospodářské prosperity i větší otevření se jiným kulturám.


Spolupráce s Radou

Ruská národnostní menšina má od roku 2001 v Radě jednoho zástupce. Aktivní spolupráce se týká:

  • poskytování dotací na vydávání periodik
  • dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči národnostním občanským sdružením

Zástupce ruské menšiny je taktéž členem výboru Rady pro dotační politiku a výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy. Je členem v Poradním sboru ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro záležitosti národnostních menšin a ve výběrových dotačních komisích ministerstva Kultury.

Ruská menšina má zastoupení v Komisi pro národnostní menšiny Magistrátu hl. m. Prahy.


Nejvýznamnější organizace

Ruská tradice - vydávání knih mapujících osudy ruské emigrace, pokračování série koncertů vážné hudby na téma „Prolínání a vzájemné obohacování české a ruské hudební kultury v 19. a 20. století“, vydávání časopisu „Ruské slovo“, který se stal informačním a sjednocujícím prvkem ruské diaspory a jejích organizací. Probíhají společenské večery, zpravidla spojené s koncertními vystoupeními, prezentace nových knih pražských ruskojazyčných autorů, autorské večery hudby a poezie atd.

Ruský institut - v roce 2002 vydával časopis Vesti, který byl nucen kvůli nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu tuto činnost koncem roku přerušit. V posledním roce se zaměřil na zřízení česko-ruského gymnázia, které bylo skutečně ve školním roce 2003/2004 otevřeno.