Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Řecká národnostní menšina

Podle sčítání lidu, domů a bytů 2001 žije v ČR 3 219 osob hlásících se k řecké národnosti. Podle vlastních odhadů menšiny však jde až o 7 000 osob. Řecká komunita je usídlena v následujících městech: Praha, Brno, Ostrava, Jeseník, Krnov, Třinec, Karviná, Šumperk, Vrbno pod Pradědem, Havířov a Bohumín. Početně menší komunity Řeků žijí i v dalších místech: Jablonec nad Nisou, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Vyškov, Olomouc, Strážnice, Znojmo, Mikulov.


Aktivity

Kulturní činnost řecké menšiny je velmi bohatá a podílejí se na ní všechny organizace označované jako "řecké obce". K nejvýznamnějším kulturním svátkům patří již tradiční Řecký festival v Krnově, Řecké dny v Brně. Všechny řecké obce připravují kulturní a společenský program ke státním svátkům Řecké republiky 25. března a 28. října, ukončený tradiční řeckou lidovou zábavou s hudbou a tancem. K aktuálním a zároveň velmi významným a dlouhodobým projektům patří Řecké kulturní, vzdělávací a společenské centrum v Brně; Ochrana práv řecké menšiny žijící na území České republiky.


Organizace menšiny

Asociace řeckých obcí v České republice (AŘO ČR)- sdružuje 12 řeckých obcí, které mají vlastní právní subjektivitu. Cílem organizace je zejména prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Řeky žijícími v ČR a Českou republikou, a to prostřednictvím vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, seznamování s novodobou řeckou kulturou, pořádání akcí folklorně hudebních a tanečních, sportovních aktivit, vydavatelská a publikační činnost, práce s dětmi a mládeží.

Lyceum Řekyň - je součástí nadnárodní organizace - Lyceum Řekyň, která vznikla již v roce 1910 v Řecku a v současné době má 66 poboček, z toho 19 mimo Řecko. Cílem organizace je uchovávání řeckých zvyků a tradic (zejména studium a uchovávání národních krojů, jejich prezentace pomocí přehlídek, studium lidových tanců a písní, jejich zapisování, přesné dodržování a prezentace formou tanečních vystoupení a hudebních představení); podpora ženy a morální podpora matky a dítěte; organizování výstav řeckého lidového umění a péče o jeho uchování; organizování vzdělávacích programů, seminářů a přednášek, vydávání publikací, knih, zvukových a audiovizuálních nosičů.

Česká společnost novořeckých studií - je členem Evropské společnosti novořeckých studií, která sídlí ve Štrasburku a má dalších 21 poboček. Dále je společnost členem Rady českých vědeckých společností AV a udržuje styky s partnerskými organizacemi, např. v Bratislavě, Vídni, Záhřebu, Varšavě atd. Jejím cílem  je podpora vědeckého studia a výuky novo-řeckého jazyka, literatury, historie a kultury.

Společnost přátel Nikose Kazantzakise - sdružuje přívržence a milovníky Nikose Kazantzakise, velikána mezi řeckými spisovateli 20. století, snaží se podporovat, prohlubovat a šířit zájem o jeho literární dílo, zahrnující nevšední, bohatý myšlenkový odkaz.

Klub přátel Řecka - snaží se prohlubovat vztahy mezi ČR a Řeckem ve všech oblastech kulturního života, umění a historie antické i současné.

Hellenika nadační fond - podporuje kulturní akce řecké menšiny žijící v Brně a přilehlých oblastech, zejména zaměřené na uchování a rozvoj řeckého jazyka, pěstování tradic a folklórního umění a zachování řeckého kulturního povědomí.


Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

Řecká menšina má v Radě vlády pro národnostní menšiny jednoho zástupce.

Aktivní spolupráce se týká zejména:

  • poskytování dotací na vydávání periodik
  • dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči národnostním občanským sdružením

Zástupce řecké menšiny v Radě je zároveň i členem Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro spolupráci s orgány samosprávy. Menšina má od roku 2002 svého zástupce i ve Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku, v poradním orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro záležitosti národnostních menšin, v Poradním sboru náměstka ministra kultury pro otázky národnostní kultury a také člena v mediální komisi rozhlasu.

Předseda Řecké obce Praha a další členka správní rady jsou členy Komise pro oblast národnostních menšin na území hlavního města Prahy Rady hlavního města Prahy. Předseda Řecké obce Brno je členem Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna, člen Řecké obce Karviná je členem Výboru pro národnostní menšiny v Karviné. Řecká obec Jeseník je zastoupena v komisi pro řešení otázek národnostních menšin při městském úřadu Jeseník.


Nejvýznamnější organizace

Asociace řeckých obcí v České republice

Klub přátel Řecka

Řecká obec Brno (sdílí stránky s nadačním fondem Helenika, ŘO Brno, Lyceum Řekyň v ČR, Česká společnost novořeckých studií)

ŘO Krnov-město