Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Bulharská národnostní menšina

Podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 se k bulharské národnosti přihlásilo 4 363 obyvatel. Geografické usídlení Bulharů v ČR je celoplošné, soustředěni jsou především ve velkých městech, v Praze, Brně, Ostravě atd.

Sdružování Bulharů v Čechách má dlouholetou tradici. V roce 1862 založili bulharští a čeští studenti v Praze tajný spolek Pobratim s cílem podporovat bulharské národně osvobozenecké hnutí proti turecké nadvládě a sjednocení Slovanů. Za podobným účelem byla v roce 1869 ustavena v Táboře bulharská matice – sdružení Postojanstvo. Roku 1880 byl založen první oficiální česko-bulharský spolek Bulharská sedjanka a ve 30. letech 20. století sdružení Sv. Ilija v Praze, Sv. Georgij v Brně a další sdružení. Po druhé světové válce vznikaly po celém území republiky bulharské kluby, sjednocené později v Bulharskou kulturně osvětovou organizaci v ČR (dále jen „BKOO“).


Aktivity

Aktivity bulharských organizací směřují k zachování bulharské identity, udržování bulharských tradic, jazyka a popularizace bulharské kultury prostřednictvím nejrůznějších kulturních a společenských akcí – koncertů, výstav, přednášek, kursů apod. Téměř všechna sdružení pořádají oslavy tradičních bulharských svátků: 1. března („Baba Marta“), 3. března (státní svátek Bulharska), pravoslavné Velikonoce („Velik den“), 24. května (Den slovanských věrozvěstů), pravoslavné Vánoce (Koleda) atd.


Organizace menšiny

Bulharský kulturně osvětový klub v Praze - se podílí na organizačním zajištění řady akcí nadlokálního významu, např. folklórního festivalu Praha srdce národů, fotbalového turnaje národnostních menšin o pohár Senátu Parlamentu ČR, spolupracuje s Folklórním sdružením ČR, dále s Bulharskou školou v Praze a Bulharským institutem. Společné akce členů klubu se konají minimálně jednou v měsíci. Klub vydává též samostatný bulletin „Inform“. V sídle klubu (Americká 28, Praha 2) jsou pro členy instalovány 2 satelitní programy, jejichž prostřednictvím je možno sledovat celostátní bulharské TV programy, dále jsou zde k dispozici dva české a dva bulharské deníky.

Bulharský kulturně osvětový klub v Ostravě -  pořádá videoprojekce bulharských filmů, organizuje schůzky s bulharisty. Velmi oblíbené jsou různé exkurze pro členy klubu a jejich rodiny. Pro děti pořádá „Dětské sportovní dny" a „Dětský karneval". Každoročně zve folklórní skupiny z Bulharska a Česka. Spolupracuje s ostatními menšinami v regionu i mimo něj (s Řeky, Maďary, Ukrajinci, Rusy).

Bulharská kulturně osvětová organizace v ČR - vydává periodikum Roden Glas.

Folklórní taneční soubor Kytka - každoročně vystupuje na celé řadě kulturních akcí v rámci města Brna a Jihomoravského kraje. Tradičně slaví tzv. „Nikuldenska večer“.

Občanské sdružení Pirin, respektive jeho hlavní součást - Soubor bulharských lidových tanců Pirin - se účastní společných aktivit národnostních menšin v Brně. Pro širokou veřejnost organizuje semináře bulharských lidových tanců.

Zaedno - sdružení Bulharů a jejich přátel - pořádá výstavy, folklórní a rockové koncerty a oslavu tradičního bulharského svátku vína „Trifon Zarezan“.

Vazraždane - občanské sdružení působící v Praze, kromě oslav tradičních bulharských svátků organizuje od roku 2002 sobotní školu „Čtu, píšu a mluvím bulharsky“ ve spolupráci s Bulharskou kulturně osvětovou organizací „Sv. Cyrila a Metoděje“ v Praze. Organizuje koncerty, výstavy a vydává vlastní časopis Balgari.

Spolek Hyshove - tradičně oslavuje  „Gergeov den“ (svátek sv. Jiří).


Spolupráce s Radou vlády a dalšími orgány veřejné asprávy

Bulharská národnostní menšina má v Radě jednoho zástupce. Aktivní spolupráce se týká hlavně:

  • poskytování dotací na vydávání periodika Roden Glas a Balgari
  • oblasti dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči bulharským občanským sdružením

Se samosprávou spolupracují představitelé bulharské menšiny v Praze, Brně a Ostravě. Od roku 2002 působí zástupce bulharské menšiny v poradním sboru pro národnostní kulturu Ministerstva kultury, poradním sboru pro národnostního školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a též ve výboru pro dotační politiku a výboru pro spolupráci s orgány samosprávy Rady vlády pro národnostní menšiny.