Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Německá národnostní menšina

K německé menšině se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 39 106 osob. Ve dvou zastřešujících oragnizačních uskupeních menšiny je registrováno zhruba 8 500 osob, což je necelá čtvrtina z celkového počtu.


Aktivity

Organizace německé národnostní menšiny svými aktivitami usilují o zachování kulturního dědictví, mateřského jazyka a vytváření prostoru pro seberealizaci svých členů. Mezi hlavní aktivity patří kulturní akce u příležitosti oslav různých svátků (Masopust, Velikonoce, Den matek, advent a vánoce), pěvecké a taneční kroužky, výstavy, kursy němčiny, semináře pro mládež i seniory s různou tématikou apod. Ve spolupráci s českými občany a s krajany se podílí na obnově kostelů, restaurování památek a sociální výpomoci slabším a nemocným osobám. 


Organizace menšiny

Německá menšina se sdružuje ve dvou velkých zastřešujících sdruženích:

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Shromáždění) -  v současné době zastřešuje 22 samostatně registrovaných svazů, včetně jejich 30 regionálních organizací, počet členů se pohybuje kolem 5 800. Své aktivity prezentuje v periodiku Landeszeitung .

Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR (KSONN) - eviduje 28 základních organizací s více než 2 000 členy. Sdružení prezentuje pravidelně svoji osvětovou činnost ve čtrnáctideníku Prager Volkszeitung a podílí se na vysílání Českého rozhlasu v němčině.

JUKON - mládežnická organizaci při Shromáždění Němců, v současné době má 120 členů ve věku od 18 do 30 let.


Spolupráce s Radou

Německá národnostní menšina má v Radě dva zástupce. Aktivní spolupráce se týká:

  • poskytování dotací na vydávání periodik Prager Volkszeitung, Landes Zeitung
  • oblasti dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči německým občanským sdružením

Aktuální materiály předložené vládě:

Informace o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chorvatské a polské národnostní menšiny v České republice, jednání vlády dne 12. února 2003 (č.j. 138/03)
Materiál pro schůzi vlády předložil předseda Rady jako informaci členům vlády, která hodnotí situaci příslušníků německé a chorvatské národnostní menšiny s ohledem na opatření v důsledku druhé světové války, zvláště pak situaci v oblasti polského národnostně menšinového školství. (Deutsche version hier)

Zástupce německé menšiny je taktéž členem výboru Rady pro dotační politiku a výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy. Je členem v Poradním sboru ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro záležitosti národnostních menšin a ve výběrových dotačních komisích ministerstva Kultury.

Německá menšina má zastoupení v Komisi pro národnostní menšiny Magistrátu města Liberec, Magistrátu hl. m. Prahy, kromě toho též v obcích/městech Josefov, Vejprty a Krásno.


Nejvýznamnější organizace

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR