Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Maďarská národnostní menšina

K maďarské národnosti v ČR se podle posledního sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 14 672 osob, vlastní odhad zástupců menšiny je však vyšší (cca 19-20 tisíc). Významná vlna přílivu Maďarů do českých zemí se uskutečnila po 2. světové válce v rámci tzv. výměny obyvatelstva (nedobrovolné přesídlení do českého pohraničí), ale také dobrovolnou migrací (většinou do větších měst, především za studiem a za prací). Příslušníci maďarské menšiny žijí rozptýleně po celém území České republiky, největší zastoupení mají v Severočeském a Moravskoslezském kraji, v Praze, následuje kraj Plzeňský, Východočeský, Jihomoravský a Jihočeský.


Aktivity

Aktivity příslušníků maďarské národnostní menšiny v České republice organizuje zastřešující občanské sdružení Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Nejvýznamnějším projektem této organizace jsou každoročně pořádané Dny maďarské kultury, kdy je maďarská kultura formou různých kulturních akcí prezentována v několika městech v ČR. Svaz Maďarů je také vydavatelem časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vychází pětkrát ročně již od roku 1993. 

Dlouhou tradici má v ČR Maďarská reformovaná církev; i v současnosti působí v Praze maďarská obec reformované církve. Také Maďaři katolického vyznání mají své pravidelné bohoslužby v maďarštině.Organizace menšiny

Svazu Maďarů má v ČR několik regionálních organizací. Jde o organizační jednotky (OJ):

  • OJ Praha - spolupořadatel mezinárodního folklorního festivalu „Praha srdce národů“ a „Setkání kultur“, která je společnou akcí národnostních menšin v Praze; recitační soutěž v přednesu poezie v maďarském jazyce za účasti členů Svazu, prezentace dvou knih spojené s autogramiádou, vzdělávací tábor v Medlově;
  • OJ Brno - účast na akcích „Folklór bez hranic", „Žijeme v jednom městě" a „Návraty ke kořenům" (ZO Brno), vydala publikaci a CD u příležitosti 10. výročí vzniku ZO v Brně, vydává regionální časopis Brünni Magyar Futár (Brněnský maďarský kurýr).
  • OJ Plzeň - setkání s maďarskými účastníky bienále výtvarníků v Plzni;
  • OJ Teplice - účast na slavnostním otevření lázeňské sezóny v Teplicích, dny maďarské kuchyně v Teplicích.


Spolupráce s Radou vlády a orgány samosprávy

Maďarská národnostní menšina má v Radě jednoho zástupce. Aktivní spolupráce se týká:

  • poskytování dotací na vydávání periodika PRÁGAI TÜKÖR
  • oblasti dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči maďarským občanským sdružením
  • spolupráce sekretariátu Rady s Velvyslanectvím Maďarské republiky v Praze a Maďarským kulturním a informačním střediskem

Zástupce maďarské menšiny je též členem výboru Rady pro dotační politiku a výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy. Je rovněž členem komise pro národnostní menšiny Magistrátu hl. m. Praha a magistrátu města Brna.


Nejvýznamnější organizace

Svaz Maďarů žijících v České republice
Praha (registrace MV dne 11.9.1990). 

Základní cíle Svazu: napomáhat uchování národní identity, kultury a tradic, dle možnosti uspokojovat menšinové potřeby; podílet se na prezentaci kultury a dějin maďarského národa v českém prostředí, obohacovat tím místní kulturní život o kulturu jiného národa; díky jazykovému vybavení být nápomocni českému okolí při rozvíjení vzájemných česko-maďarských vztahů (poskytováním služeb);  provozovat klubovou a publikační činnost.