Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní skupina k soukromému dárcovství

21. 9. 2023 16:28

Pracovní skupina k soukromému dárcovství

Návrh na zřízení Pracovní skupiny k soukromému dárcovství jednohlasně doporučil Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace svým usnesením ze dne 20. září 2022.

Důvod vzniku pracovní skupiny

Soukromé dárcovství představuje důležitý zdroj financování veřejně prospěšných aktivit, resp. aktivit nestátních neziskových organizací (dále také „NNO“), a to jak ve formě daru od fyzických osob (individuální dárcovství), tak ve formě firemního dárcovství. Situace z hlediska míry individuálního dárcovství není v ČR z celosvětového pohledu povzbuzující. Dle indexu Worldwide Governance Indicator (WGI/celosvětový indikátor vládnutí) se Česká republika už delší dobu nachází na spodních příčkách individuálního dárcovství sestaveného z evropských zemí. Odpočet hodnoty darů od základu daně je jediný z nástrojů státu na podporu individuálního dárcovství. Další formou soukromého dárcovství je firemní dárcovství, které je vnímáno jako součást společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility/CSR) coby jednoho z možných nástrojů udržitelného rozvoje v ČR. Jde o oblast, která se stále dynamicky rozvíjí. Nejde jen o pouhé poskytování finančních darů na veřejně prospěšné účely. Větší firmy mají zřízeny pozice manažerů CSR, kteří se věnují jak firemnímu dárcovství, tak propracovaným programům, ve kterých kombinují různé přístupy – peněžní dary, věcné dary, zvýhodněné ceny svých služeb či služby pro bono, propůjčování svých zaměstnanců jako dobrovolníků do NNO, sbírky mezi svými zaměstnanci atd.

Podpora rozvoje soukromého dárcovství je jedním ze specifických cílů Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 (dále jen „Strategie“), střednědobého strategického dokumentu, který formuluje priority, cíle a opatření v oblasti spolupráce veřejné správy s NNO. Kromě opatření zaměřeného na problematiku veřejných sbírek, které bylo řešeno prostřednictvím samostatné pracovní skupiny, se v období 2021 až 2024 soukromému dárcovství věnují dvě opatření.

Konkrétně opatření C.1.2 Iniciovat diskusi se zástupci veřejné správy a dalších relevantních subjektů s cílem navrhnout opatření nejen v daňové oblasti, která by motivovala soukromoprávní subjekty poskytovat nefinanční dary (služby a neprodejné zboží určené k likvidaci) na veřejně prospěšné účely. Opatření navazuje na činnost Pracovní skupiny pro firemní dárcovství při Výboru pro legislativu a financování (2016-2019) a doporučení vzešlá ze Závěrečné zprávy projektu „Firemní dárcovství v České republice – Vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem“ (zpracovatel EEIP, a.s.). K formulaci konkrétních návrhů budou přizváni mimo jiné zástupci Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí.

Dále se tématu věnuje opatření C.1.3 Navrhnout opatření ke zvýšení motivace individuálních dárců darovat finanční prostředky na veřejně prospěšné účely. Příkladem opatření může být zvýšení informovanosti mezi individuálními dárci o možnosti odpočtu hodnoty poskytnutého daru ze základu daně. Individuální dárci často této možnosti odpočtu nevyužívají.

Na doporučení Výboru pro legislativu a financování (dále jen "Výbor") byl dne 2. června 2022 před ustavením pracovní skupiny uspořádán „Expertní panel: Potenciál soukromého dárcovství na veřejně prospěšné účely“, jehož cílem bylo za účasti zástupců firemních a soukromých nadací, NNO a státní správy diskutovat aktuální překážky, výzvy a potřeby v této oblasti. Pracovní skupina bude zohledňovat nejen definovaná opatření Strategie ale bude se věnovat i doporučením, která z tohoto setkání vzešla, a dalším doporučením členů Výboru, mezi než patří například:

  • individuální dárcovství – podpora transparentnosti, podpora dlouhodobého dárcovství, digitální fundraising
  • podpora korporátního dárcovství, podpora in kind darů a darů ve formě služeb ze strany firem
  • veřejné ocenění přínosu individuálního a firemního dárcovství a přínosu NNO pro českou společnost ze strany čelných představitelů státu (normální je darovat, práce NNO má smysl)
  • výchova žáků a studentů k filantropii (filantropie jako přirozená součást života každého z nás)
  • dárcovství v časech krize (ekonomická krize, epidemie, tornádo, válka), změna pozornosti u dárců, podpora výjimečných situací a přehodnocení dárcovských aktivit
  • legislativní úprava soukromého dárcovství v ČR a zahraniční zkušenosti
  • regulace dárcovství

Činnost pracovní skupiny

Výbor pro zefektivnění práce a s ohledem na tematické průsečíky rozhodl oproti minulému období nezřizovat zvlášť pracovní skupinu k firemnímu dárcovství a pracovní skupinu k individuálnímu dárcovství ale ustavit pouze jednu pracovní skupinu k soukromému dárcovství jako celku.

Cílem pracovní skupiny je připravit návrhy konkrétních opatření na podporu soukromého dárcovství, jež přispějí ke zvýšení motivace individuálních a firemních dárců darovat finanční a nefinanční prostředky na veřejně prospěšné účely.

Konkrétní návrhy podpůrných opatření v oblasti podpory rozvoje soukromého dárcovství budou předloženy Radě vlády pro nestátní neziskové organizace ke stanovisku.

Složení Expertní skupiny

Pracovní skupina bude zřízena při Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO. Členy pracovní skupiny navrhnou stávající členové Výboru a Rady vlády pro NNO. Zapojeni budou externí odborníci z neziskového a soukromého sektoru a zástupců státní správy.

Předpokládá se zastoupení celkem 15 zástupců státní správy se znalostmi a zkušenostmi v oblasti soukromého dárcovství, zástupců NNO a soukromého sektoru, kteří jsou vybráni s ohledem na cíle a působnost Pracovní skupiny pro soukromé dárcovství a charakter problematiky, kterou se pracovní skupina bude zabývat.

Podle článku 8 odst. 2 Statutu Rady, členy a předsedu pracovního orgánu Rady jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh členů Rady nebo tajemníka Rady.

Z řad členů je volen předseda, který řídí jednání Pracovní skupiny, v případě jeho nepřítomnosti řídí jednání zástupce sekretariátu Rady. Koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými členy Pracovní skupiny zajišťuje sekretariát Rady.

Dne 29. srpna 2023 se uskutečnilo přípravné jednání pracovní skupiny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X